Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website Skip to main content
 

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI ABON

Niniejsze tłumaczenie Ogólnych Warunków i Usług Abon na język angielski służy wyłącznie do celów informacyjnych. W odniesieniu do praw i obowiązków zastosowanie mają Ogólne Warunki obowiązujące w danym kraju. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między brzmieniem niniejszego tłumaczenia a Ogólnymi Warunkami obowiązującymi w danym kraju, te ostatnie będą nadrzędne w każdym przypadku.

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejsze Ogólne Warunki („Warunki”) regulują prawa i obowiązki Użytkownika, a także warunki mające zastosowanie do korzystania z pieniądza elektronicznego Abon („Abon”). Niniejsze Warunki stanowią umowę między użytkownikiem („Użytkownik”) a nami jako dostawcą usług emisji pieniądza elektronicznego Abon i stanowią regulacje, na podstawie których emitujemy pieniądz elektroniczny i świadczymy nasze usługi związane z Abon.

1.2. Emitentem pieniądza elektronicznego Abon jest Aircash d.o.o., Ulica grada Vukovara 271, HR-10000 Zagreb, osobisty numer identyfikacyjny (PID): HR99833713101 („my” lub „Emitent”). Emitujemy pieniądz elektroniczny Abon zgodnie z zezwoleniem na emisję pieniądza elektronicznego udzielonym przez Chorwacki Bank Narodowy („CNB”) (251-020/10-19/BV z dnia 3 października 2019 r.). Emitent emituje Abon na podstawie licencji określonej powyżej, obowiązującej na całym Europejskim Obszarze Gospodarczym.

1.3. Dokonując zakupu i korzystając z Abon, Użytkownik akceptuje niniejsze Ogólne Warunki przeprowadzania okazjonalnych transakcji. Przed zakupem Abon Użytkownik powinien zapoznać się z niniejszymi Warunkami, a warunkiem korzystania z Abon jest zaakceptowanie niniejszych Warunków przed rozpoczęciem korzystania z Abon. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na niniejsze Ogólne Warunki w całości lub w części, nie powinien kupować ani korzystać z Abon.

1.4. Na żądanie, nasze centra dystrybucyjne (zob. Artykuł 4 poniżej) dostarczą Użytkownikowi wydrukowany egzemplarz niniejszych Warunków przed dokonaniem zakupu Abon. Użytkownik może również w dowolnym momencie pobrać kopię Warunków ze Strony internetowej.

2. Zmiany Ogólnych Warunków

2.1. Mamy prawo do zmiany niniejszych Warunków, jeśli uznamy to za konieczne lub jeśli będzie to wymagane prawem. W przypadku takiego zamiaru, powiadomimy Użytkownika o planowanej zmianie co najmniej 2 (dwa) miesiące przed proponowaną datą wejścia zmiany w życie. Wszelkie powiadomienia i zmiany będą publikowane na stronie https://aircash.eu („Strona internetowa”). Prosimy o regularne sprawdzanie Strony internetowej w celu zapoznania się z ewentualnymi powiadomieniami i zmianami w Ogólnych Warunkach.

2.2. Uznaje się, że Użytkownik wyraża zgodę na proponowane zmiany i akceptuje je, chyba, że złoży pisemne oświadczenie o odrzuceniu zmian przed datą ich wejściem w życie. Jeśli Użytkownik zaakceptuje zmiany, staną się one wiążące i będą miały zastosowanie do transakcji wykonywanych za pośrednictwem Abon.

2.3. Przed datą wejścia zmian w życie, Użytkownik ma prawo do bezpłatnego wypowiedzenia umowy ze skutkiem na dowolny dzień przed datą wejścia tych zmian w życie. W proponowanych zmianach Ogólnych Warunków poinformujemy Użytkownika o konsekwencjach jego milczenia oraz o prawie do natychmiastowego i bezpłatnego rozwiązania umowy. Więcej informacji na temat procedury rozwiązania umowy można znaleźć w Artykule 7 (Rozwiązanie umowy).

2.4. Rozszerzenie funkcjonalności naszej usługi lub wprowadzenie nowych usług, które nie kolidują z istniejącymi usługami, nie stanowi zmiany Warunków.

3. Opłaty

3.1. Emitent nie pobiera od Użytkownika Abon opłat za wydanie pieniądza elektronicznego.

3.2. Nie jest pobierana opłata za sprawdzenie salda Abon. Zastosowanie natomiast mają następujące opłaty:

3.2.2. Opłata miesięczna: bezpłatnie przez pierwsze 6 miesięcy po zakupie, a następnie obowiązuje opłata w wysokości (kwoty podane są w Ogólnych Warunkach dla danego kraju). Opłata jest pobierana bezpośrednio z salda Abon.

3.2.3. Opłata za przewalutowanie: zgodnie z Punktem 8.5: 2% kwoty transakcji.

3.2.4. Opłata za wykup zostanie naliczona zgodnie z Artykułem 6 w wysokości 7,5%.

4. Zakup Abon

4.1. Kupując Abon, Użytkownik akceptuje niniejsze Warunki i zawiera z nami umowę emisji pieniądza elektronicznego. Umowa jest zawierana na czas nieokreślony. Z przyczyn technicznych Abon może mieć nadrukowaną datę ważności. Nie wpływa to jednak w żaden sposób na czas trwania umowy ani na wartość zapisaną w Abonie.

4.2. Abon można nabyć w centrach dystrybucyjnych, które zawarły z nami umowę („Centra Dystrybucyjne”). Najbliższe Centrum Dystrybucyjne można znaleźć na Stronie internetowej, korzystając z wyszukiwarki. Udostępnianie voucherów Abon innym osobom za pośrednictwem internetowych platform wymiany plików jest zabronione.

4.3. Abon można kupić wyłącznie w Centrum Dystrybucyjnym po zapłaceniu kwoty wydrukowanej na Abonie („Wartość”). Abon jest dostępny w nominałach określonych w punkcie 5.1.

4.4. Warunkiem zakupu Abon jest ukończenie 18 roku życia.

4.5. Do każdego Abonu przypisany jest unikalny numer identyfikacyjny („PIN”). Kupując Abon w Centrum Dystrybucyjnym, Użytkownik otrzyma papierowy voucher z nadrukowanym kodem PIN oraz innymi informacjami. Nie należy ujawniać informacji z vouchera, w szczególności kodu PIN, nieznanym osobom.

4.6. Poza warunkami wymienionymi w Artykule 4, żadne inne warunki nie są konieczne do zakupu Abon.

5. Wydanie i korzystanie z Abonu

5.1. Abon jest emitowany w formie vouchera o nominałach określonych na stronie internetowej Emitenta. Każdy Abon posiada unikalny kod PIN przypisany do vouchera, który jest przechowywany w centralnej bazie danych Emitenta.

5.2. Pieniądz elektroniczny Abon emitowany jest natychmiast po otrzymaniu środków przez Centrum Dystrybucyjne, dzięki czemu Użytkownik staje się posiadaczem pieniędzy elektronicznych wyemitowanych przez Aircash i zapisanych na Abonie.

5.3. Aby korzystać z Abon i kupować produkty lub usługi, posiadacze Abon nie muszą zakładać konta użytkownika.

5.4. Użytkownik może korzystać z Abon w celu dokonywania zakupów w sklepach internetowych („elektronicznych punktach sprzedaży i świadczenia usług”), które akceptują Abon jako środek płatniczy („Sklepy internetowe”). Po zakupie Użytkownik może od razu użyć Abonu do płatności w sklepach internetowych. Do korzystania z Abon potrzebny jest dostęp do komputera osobistego lub podobnego urządzenia, które może łączyć się z Internetem.

5.5. Korzystanie z Abon polega na wprowadzeniu 16-cyfrowego kodu do internetowego interfejsu sklepów internetowych. Wprowadzenie kodu inicjuje transakcję płatniczą, a autoryzując transakcję, Użytkownik wyraża zgodę na realizację polecenia zapłaty. Następnie Emitent sprawdza saldo Abon w centralnej bazie danych wszystkich przypisanych i aktywnych kodów PIN Abon. Jeżeli saldo jest dodatnie, Sklep internetowy niezwłocznie otrzymuje potwierdzenie dokonania płatności, a Użytkownik może natychmiast dysponować zakupionymi produktami, usługami lub saldem środków pieniężnych na kontach w Sklepach internetowych. Użytkownik przestaje być wtedy posiadaczem pieniądza elektronicznego zapisanego na danym Abonie.

5.6. Abon można wykorzystać tylko raz w wysokości pełnej wartości nominalnej Abonu. Nie jest możliwe wykorzystanie vouchera, który został już wykorzystany, ani dwukrotne wydanie tego samego vouchera.

5.7. Możliwe jest użycie kilku voucherów Abon do tego samego procesu płatności („transakcji”).

5.8. Podczas dokonywania płatności voucherem Abon Użytkownik zostanie poproszony o wprowadzenie kodu PIN. Wprowadzenie kodu PIN jest równoznaczne z nieodwołalnym upoważnieniem Sklepu internetowego do wystawienia żądania potrącenia pełnej wartości nominalnej Abonu. Użytkownik nieodwołalnie upoważnia nas również do dokonania potrącenia z jego Abonu w wysokości pełnej wartości nominalnej i wydaje nam polecenie dokonania płatności w Sklepie internetowym w tej samej wysokości. Po wprowadzeniu kodu PIN nie można anulować zlecenia płatności.

5.9. Wszystkie płatności dokonywane za pomocą Abonu są denominowane w (waluta podana jest w Ogólnych Warunkach dla danego kraju). Jeśli Użytkownik płaci za towary i/lub usługi w innej walucie, kwota do zapłaty zostanie przeliczona na HRK zgodnie z Artykułem 8.

5.10. Odsprzedaż Abon bez naszej wyraźnej zgody jest zabroniona. Zabronione jest również przekazywanie Abon (za wynagrodzeniem lub bez), które jest sprzeczne z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W szczególności zabroniona jest sprzedaż, odsprzedaż, dystrybucja lub zakup Abon na nieautoryzowanych platformach internetowych. Zakaz ten dotyczy w szczególności udostępniania lub sprzedaży plików online przy użyciu programów do udostępniania plików.

5.11. Jeśli Abon został fizycznie uszkodzony, należy niezwłocznie powiadomić nas o tym telefonicznie (zob. numer na Stronie internetowej) lub pocztą elektroniczną ([email protected]). Jeśli uszkodzenie uniemożliwia korzystanie z vouchera lub jeśli nie można go naprawić, Użytkownikowi wydany zostanie nowy Abon. Jeśli wartość na nowo wydanym Abonie jest wyższa niż wartość na uszkodzonym Abonie, Użytkownik będzie zobowiązany do zapłaty różnicy.

6. Wykup

6.1. Użytkownik może w dowolnym momencie zażądać wykupu swojego Abonu w całości po wartości nominalnej. W tym celu Użytkownik powinien wysłać do nas wiadomość e-mail na adres [email protected] z wnioskiem wykupu lub zadzwonić do działu obsługi klienta pod numer podany na Stronie internetowej. Przed dokonaniem wykupu Użytkownik powinien przekazać nam numer seryjny Abonu, imię i nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego, kopię ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem (dowodu osobistego lub paszportu), kopię ważnego Abonu, a także numer konta bankowego w Republice Chorwacji lub Unii Europejskiej, na które mają zostać wypłacone środki, wraz z numerami IBAN i BIC. W celu wywiązania się z naszych zobowiązań prawnych, możemy zażądać od Użytkownika innych informacji przed realizacją wykupu. Wykup nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu wymaganych informacji. Opłata za wykup pobierana jest wyłącznie w następujących przypadkach:

6.1.1. jeśli umowa określa okres obowiązywania umowy, a Użytkownik anuluje umowę przed upływem tego okresu;

6.1.2. jeżeli Użytkownik zażąda wykupu przed rozwiązaniem umowy, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w pkt 6.1.1. niniejszego paragrafu, lub

6.1.3. jeśli Użytkownik zażąda wykupu po upływie jednego roku od daty rozwiązania umowy.

7. Rozwiązanie umowy

7.1. Użytkownik ma prawo przestać korzystać z Abon w dowolnym momencie i zażądania wykupu pozostałych środków zgodnie z Artykułem 6.

7.2. Jeśli Użytkownik zdecyduje się zaprzestać korzystania z Abonu i zażąda wykupu, niezwłocznie wypłacimy mu wszystkie niewykorzystane środki, pomniejszone o opłatę zgodnie z Artykułem 6, jeśli dotyczy.

7.3. W przypadku podejrzenia oszustwa lub niewłaściwego użycia Abon lub ze względów bezpieczeństwa, lub jeśli jest to konieczne ze względu na przepisy prawa, mamy prawo natychmiast zablokować Abon. Ma to zastosowanie na przykład w przypadku podejrzenia, że Abon został zakupiony za pośrednictwem serwisów udostępniania online lub sprzedaży plików lub im podobnych, za opłatą lub bezpłatnie. Jeśli Użytkownik skontaktuje się z nami, a my stwierdzimy, że okoliczności te już nie występują, dostarczymy Użytkownikowi zastępczy Abon. Jeśli wartość nowo wydanego Abonu jest wyższa niż wartość na zablokowanym Abonie, Użytkownik będzie zobowiązany do zapłaty różnicy.

8. Waluta

8.1. Abon wydawany jest w (waluta podana jest w Ogólnych Warunkach dla danego kraju).

8.2. Abon można używać w Sklepach internetowych w (zob. Ogólne Warunki dla danego kraju).

8.3. Abon może być również używany za granicą do transakcji transgranicznych i międzynarodowych w zagranicznych sklepach internetowych, które akceptują Abon jako środek płatniczy. W takim przypadku cena produktów i usług będzie denominowana w walucie obcej, a nie w (waluta podana jest w Ogólnych Warunkach dla danego kraju).

8.4. Wszystkie płatności za produkty i usługi w jakiejkolwiek walucie innej niż (waluta podana jest w Ogólnych Warunkach dla danego kraju) zostaną przeliczone na (waluta podana jest w Ogólnych Warunkach dla danego kraju) po kursie sprzedaży banku komercyjnego obowiązującym w dniu transakcji. Przed zainicjowaniem transakcji płatniczej kwota w walucie obcej i obowiązujący kurs wymiany zostaną wyświetlone na stronie internetowej sprzedawcy. Przed dokonaniem płatności w walucie obcej, Użytkownik będzie musiał wyrazić zgodę na przewalutowanie zgodnie z powyższymi warunkami.

8.5. W przypadku każdej transakcji obejmującej przewalutowanie (gdy waluta vouchera jest inna niż waluta płatności w Sklepie internetowym) zastosowanie ma dodatkowa opłata za przewalutowanie zgodnie z Artykułem 3. Jeśli bank komercyjny pobiera opłaty za przewalutowanie, zostaną one obliczone i pobrane dodatkowo do naszych opłat i zostaną pobrane z Abon.

9. Należyta staranność, bezpieczeństwo i ochrona kodu PIN

9.1. Obowiązkiem Użytkownika jest sprawdzenie, czy Abon zawiera kod PIN i numer seryjny. Po otrzymaniu Abon, Użytkownik jest zobowiązany do podjęcia wszelkich uzasadnionych kroków w celu ochrony spersonalizowanych zabezpieczeń Abon. Jeśli Użytkownik nie może odczytać kodu PIN i/lub numeru seryjnego swojego Abon lub jeśli uważa, że jest on nieprawidłowy w jakikolwiek sposób, musi niezwłocznie powiadomić nas o tym telefonicznie pod numerem (zob. numer na Stronie internetowej) lub pocztą elektroniczną ([email protected]), podając numer seryjny Abon i swoje dane kontaktowe. Jeśli reklamacja Użytkownika okaże się uzasadniona, dostarczymy mu nowy Abon.

9.2. Użytkownik musi chronić swój kod PIN do Abon przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich. Nikt, nawet my, nie ma prawa prosić o podanie kodu PIN, z wyjątkiem dokonywania zapłaty w Sklepach internetowych.

9.3. Wszystkie transakcje dokonane przy użyciu Abon lub PIN będą traktowane tak, jakby zostały dokonane przez Użytkownika.

9.4. Jeśli Użytkownik uważa, że dowolna jego transakcja została wykonana nieprawidłowo lub w przypadku utraty, niewłaściwego użycia lub nieautoryzowanego użycia Abon, musi nas o tym niezwłocznie powiadomić, ale w każdym przypadku w ciągu 13 miesięcy od daty transakcji.

9.5. Jeśli Abon został skradziony, Użytkownik powinien niezwłocznie poinformować nas o tym telefonicznie (zob. numer na Stronie internetowej) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej ([email protected]), w celu zablokowania kwoty pozostałej na Abon. Do celów zablokowania Abon konieczny jest jego numer seryjny. Po powiadomieniu nas przez Użytkownika, bezzwłocznie zablokujemy Abon i przekażemy Użytkownikowi zastępczy Abon w kwocie pozostałej po zablokowaniu. Jeśli wartość nowo wydanego Abonu jest wyższa niż wartość na zablokowanym Abonie, Użytkownik będzie zobowiązany do zapłaty różnicy.

9.6. Zanim będziemy mogli dostarczyć Użytkownikowi nowy Abon, Użytkownik musi przedstawić nam dowód zakupu skradzionego Abonu. W przypadku kradzieży Abonu, możemy poprosić o podanie numeru policyjnego zgłoszenia kradzieży.

9.7. Użytkownik nie ponosi odpowiedzialności za transakcje płatnicze wynikające z użycia zgubionego lub skradzionego Abonu lub wynikające z innego niewłaściwego użycia, które zostały wykonane po takim powiadomieniu nas przez Użytkownika. Powyższe nie ma zastosowania w przypadku nieuczciwego postępowania ze strony Użytkownika.

9.8. Jeśli Użytkownik zgubi Abon lub zostanie mu on skradziony i nie zgłosi tego faktu lub spowoduje, że będzie on nieczytelny w jakikolwiek sposób, w takim wypadku nie przyjmujemy odpowiedzialności i nie zostanie on wymieniony. Należy pamiętać, że w takim przypadku Użytkownik może utracić całą kwotę zapisaną w Abonie.

10. Zastrzeżenia i reklamacje

10.1. Jeśli Użytkownik jest w jakikolwiek sposób niezadowolony z Abon lub świadczonych przez nas usług, powinien poinformować nas o tym w wiadomości e-mail na adres [email protected], abyśmy mogli zbadać okoliczności, do których Użytkownik odnosi się w swojej reklamacji.

10.2. Wszelkie reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu dziesięciu (10) dni od ich otrzymania, a odpowiedź zostanie wysłana na adres e-mail, z którego reklamacja została wysłana.

10.3. W drodze odstępstwa od powyższego, jeśli nie będziemy w stanie udzielić Użytkownikowi odpowiedzi w terminie, o którym mowa powyżej w Paragrafie 10.2 niniejszego Artykułu, z przyczyn od nas niezależnych, w tym terminie przekażemy Użytkownikowi naszą wstępną odpowiedź, podając przyczyny opóźnienia rozpatrzenia reklamacji oraz termin, w którym Użytkownik otrzyma ostateczną odpowiedź, a który nie będzie dłuższy niż trzydzieści pięć (35) dni od daty otrzymania reklamacji. W naszej ostatecznej odpowiedzi na reklamację poinformujemy również o możliwości złożenia zażalenia do CNB.

10.4. Jeśli Użytkownik lub jakakolwiek inna osoba mająca interes prawny, w tym stowarzyszenia konsumenckie, uzna, że naruszyliśmy nasze zobowiązania wynikające z Tytułu (Tytułów) II i/lub III Ustawy o systemie płatniczym lub Ustawy o pieniądzu elektronicznym, lub że działaliśmy niezgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2015/751 i/lub art. 5 ust. 2, 3 i 4 Ustawy o wdrożeniu rozporządzeń UE regulujących systemy płatności, Użytkownik może złożyć skargę do CNB jako właściwego organu.

10.5. Oprócz złożenia skargi do CNB, Użytkownik może również złożyć wniosek o alternatywne rozstrzyganie sporów konsumenckich. Wniosek można złożyć w Centrum Mediacji Chorwackiej Izby Gospodarczej w Zagrzebiu, Rooseveltov trg 2 (www.hgk.hr/centar-za-mirenje). Mamy obowiązek uczestniczyć w zainicjowanych w ten sposób alternatywnych procedurach rozstrzygania sporów.

11. Spory ze Sklepami

11.1. Jeśli Użytkownik jest niezadowolony z zakupu dokonanego z użyciem Abon, wszelkie kwestie powinny być rozwiązywane bezpośrednio ze Sklepem internetowym. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo, legalność, wady prawne i materialne ani za żadne inne okoliczności lub właściwości związane z towarami lub usługami zakupionymi za pośrednictwem Abon.

11.2. Po użyciu Abon do dokonania zakupu i wprowadzeniu kodu PIN, transakcja nie może zostać wstrzymana.

12. Odpowiedzialność

12.1. W przypadku, gdy Użytkownik poniesie szkodę w wyniku naszych umyślnych działań lub rażącego zaniedbania, ponosimy odpowiedzialność za szkody i straty Użytkownika do wysokości kwoty pozostałej na Abonie; nie ponosimy odpowiedzialności ani nie przyjmujemy odpowiedzialności za inne straty lub szkody (na przykład utratę honoru, reputacji, szkody niematerialne, itp.)

12.2. W przypadku, gdy płatność została nieprawidłowo wykonana z powodu naszego błędu, bezzwłocznie, według naszego wyłącznego uznania, (i) wydamy użytkownikowi nowy kod PIN lub (ii) zwrócimy na konto bankowe użytkownika w Republice Chorwacji lub Unii Europejskiej kwotę płatności, w tym wszystkie opłaty pobrane z Abon. W tym celu, jesteśmy upoważnieni do poproszenia Użytkownika o dowód zakupu Abon, a także dane identyfikacyjne i informacje o koncie (jeśli są wymagane). Powyższe nie ma zastosowania do następujących przypadków, w których Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszystkie straty dotyczące Abon, jeśli:

12.2.1. Użytkownik działał w sposób nieuczciwy lub umyślnie, lub w wyniku rażącego zaniedbania zagroził bezpieczeństwu Abon; lub

12.2.2. Użytkownik nie zakwestionował i nie zgłosił nam błędnie wykonanej transakcji w ciągu 13 miesięcy od daty transakcji.

12.3. W przypadku błędnej lub wadliwie zrealizowanej płatności, podejmiemy uzasadnione kroki, aby pomóc Użytkownikowi w odnalezieniu i odzyskaniu środków.

12.4. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia lub pogorszenie jakości naszych usług ani za zakłócenia lub pogorszenie jakości usług brokerskich, na których opierają się nasze usługi zgodnie z niniejszymi Warunkami, jeśli takie zakłócenia lub pogorszenie jakości są spowodowane nadzwyczajnymi i nieprzewidywalnymi okolicznościami pozostającymi poza naszą rozsądną kontrolą lub kontrolą pośrednika, którego dotyczą.

12.5. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty pośrednie lub wtórne, w tym między innymi za utracone zyski lub szkody niematerialne. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z przestrzegania przez nas zobowiązań prawnych i wymogów regulacyjnych.

12.6. Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie wyłącza naszej odpowiedzialności za szkody wynikające ze śmierci, obrażeń ciała lub uszczerbku na zdrowiu, ani za jakąkolwiek inną odpowiedzialność prawną, która nie może zostać wyłączona lub zmieniona w drodze porozumienia stron.

12.7. Nie ponosimy odpowiedzialności za zgłoszenie lub zapłatę jakichkolwiek podatków, opłat lub innych należności wynikających z korzystania przez Użytkownika z Abon lub usług wymienionych w niniejszych Warunkach.

12.8. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za odmowę przyjęcia płatności za pośrednictwem Abon przez Sklep internetowy lub za jakiekolwiek pominięcia ze strony Sklepu internetowego.

12.9. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej lub innych nieprzewidzianych okoliczności pozostających poza naszą rozsądną kontrolą.

12.10. Chociaż staramy się zapewnić ciągłą dostępność i stabilność naszego systemu, nie gwarantujemy ciągłej dostępności systemu Abon, w szczególności dostępności systemów Centrum Dystrybucyjnych lub Sklepów internetowych.

12.11. Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 Ustawy o systemie płatniczym (OG 66/18) naszym obowiązkiem nie jest udowodnienie przeprowadzenia uwierzytelnienia transakcji płatniczej, prawidłowości wprowadzenia i zarejestrowania transakcji płatniczej oraz że awaria techniczna lub inna wada naszej usługi nie miała wpływu na wykonanie transakcji płatniczej. Nie ponosimy również odpowiedzialności za realizację nieautoryzowanych transakcji płatniczych i zwrot wartości nieautoryzowanych transakcji płatniczych, ani za opłaty pobrane w związku z wykonaniem nieautoryzowanych transakcji płatniczych, jeśli dotyczy. Postanowienia art. 42–45 oraz art. 46 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2 i 3 oraz ust. 4 w zakresie, w jakim odnoszą się do oszustw, oraz ust. 5 Ustawy o systemie płatniczym nie mają zastosowania do naszego stosunku umownego.

13. Ochrona danych

13.1. Użytkownik niniejszym wyraża wyraźną zgodę na uzyskiwanie przez nas dostępu, przetwarzanie i przechowywanie wszystkich informacji przekazanych nam przez Użytkownika w celu świadczenia przez nas usług zgodnie z niniejszymi Warunkami. Powyższe nie ma wpływu na nasze prawa i obowiązki wynikające z przepisów o ochronie danych.

13.2. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, anulując swój voucher Abon. Jeśli Użytkownik wycofa swoją zgodę w ten sposób, przestaniemy wykorzystywać jego dane w tym celu, ale możemy nadal przetwarzać dane w innych celach, dla których istnieją inne podstawy prawne, na przykład gdy jesteśmy prawnie zobowiązani do prowadzenia ewidencji transakcji.

13.3. Informacje na temat podstaw prawnych, procedur i celów przetwarzania danych osobowych, a także wszelkie inne informacje zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Rozporządzenie o ochronie danych osobowych) znajdują się na Stronie internetowej.

13.4. Aby Strona internetowa działała prawidłowo i była aktualizowana w celu poprawy komfortu przeglądania, na komputerze Użytkownika musi być przechowywana minimalna ilość informacji (pliki cookie). Korzystając ze Strony internetowej, Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Jeśli Użytkownik zablokuje pliki cookie, może on nadal przeglądać Stronę internetową, ale niektóre jej funkcje nie będą działać.

14. Przeniesienie stosunku umownego

14.1. Jesteśmy upoważnieni do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszych Warunków na inną spółkę w dowolnym momencie, powiadamiając o tym Użytkownika z co najmniej 1 (jedno) miesięcznym wyprzedzeniem.

14.2. Nie będzie to miało wpływu na prawa Użytkownika. W takim przypadku Użytkownik ma 1 (jeden) miesiąc na złożenie reklamacji i rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym. Więcej informacji można znaleźć w Artykule 7 (Rozwiązanie umowy). W takim przypadku nie pobieramy opłaty za wykup.

14.3. Użytkownik nie jest upoważniony do przenoszenia praw i obowiązków wynikających z niniejszych Warunków na osoby trzecie.

15. Prawo właściwe

Niniejsze Warunki podlegają prawu chorwackiemu z wyłączną jurysdykcją sądów chorwackich.

16. Oficjalny język komunikacji

Oficjalnym językiem komunikacji pomiędzy Emitentem a Użytkownikiem jest (język podany został w Ogólnych Warunkach dla danego kraju), przy czym możliwa jest komunikacja w innych językach, jeśli obie strony wyrażą na to zgodę.

17. Data wejścia w życie

Niniejsze Ogólne Warunki wchodzą w życie w dniu (daty podane są w Ogólnych Warunkach dla danego kraju).