Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website Skip to main content
 

Všeobecné podmienky poskytovania

Toto je preklad všeobecných podmienok poskytovania služby A-bon do slovenčiny na informačné účely. Na práva a povinnosti sa vzťahujú osobitné podmienky danej krajiny. V prípade akýchkoľvek rozporov medzi znením tohto prekladu a uplatniteľnými podmienkami poskytovania pre danú krajinu majú v každom prípade prednosť podmienky pre danú krajinu.

1. Všeobecné ustanovenia 

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky („podmienky“) upravujú vaše práva a povinnosti, ako aj podmienky, ktoré sa vzťahujú na používanie elektronických peňazí A-bon (“A-bon“). Tieto podmienky predstavujú dohodu medzi vami ako používateľom („vy“ alebo „používateľ“) a nami ako poskytovateľom služieb vydávania elektronických peňazí A-bon a predstavujú ustanovenia, na základe ktorých vydávame elektronické peniaze a poskytujeme naše služby súvisiace s A-bonom.

1.2. Emitentom elektronických peňazí A-bon je spoločnosť Aircash d.o.o., Ulica grada Vukovara 271, HR-10000 Záhreb, identifikačné číslo spoločnosti (IČO): HR99833713101 („my“ alebo „emitent“). Elektronické peniaze A-bon vydávame v súlade s povolením na vydávanie elektronických peňazí, ktoré nám udelila Chorvátska národná banka („CNB“) (251-020/10-19/BV z 3. októbra 2019). Emitent vydáva A-bon na základe vyššie uvedenej licencie platnej v celom Európskom hospodárskom priestore.

1.3. Zakúpením a používaním A-bonu súhlasíte s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami pre vykonávanie príležitostných transakcií. Pred zakúpením A-bonu si musíte najskôr prečítať tieto podmienky a pred použitím A-bonu musíte tieto podmienky najskôr prijať, aby ste mohli používať A-bon. Ak s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami nesúhlasíte čiastočne alebo úplne, nenakupujte ani nepoužívajte A-bon.

1.4. Na požiadanie vám naše distribučné centrá (pozri článok 4 nižšie) pred zakúpením A-bonu poskytnú tlačenú kópiu týchto podmienok. Kópiu podmienok si tiež môžete kedykoľvek stiahnuť z webstránky.

2. Zmeny a doplnenia všeobecných obchodných podmienok

2.1. Sme oprávnení tieto podmienky zmeniť a doplniť, ak to považujeme za potrebné alebo ak to vyžaduje zákon. Ak to budeme chcieť urobiť, budeme vás informovať o zamýšľanej zmene najmenej 2 (dva) mesiace pred navrhovaným dátumom účinnosti zmeny. Všetky oznámenia a zmeny budú uverejnené na adrese https://aircash.eu(„webstránka“ ). Pravidelne navštevujte našu webstránku, aby ste získali informácie o prípadných oznámeniach a zmenách všeobecných obchodných podmienok.

2.2. Ak pred nadobudnutím účinnosti zmien nepodáte písomné vyhlásenie, že s nimi nesúhlasíte, predpokladáme, že s navrhovanými zmenami súhlasíte. Ak zmeny prijmete, stávajú sa záväznými a uplatňujú sa na transakcie s A-bonom.

2.3. Pred dátumom účinnosti zmien máte právo na bezplatné ukončenie zmluvy s účinnosťou od akéhokoľvek dátumu pred dátumom účinnosti zmien. V navrhovaných zmenách podmienok vás poučíme o dôsledkoch vášho nereagovania a o práve na okamžité ukončenie dohody bezplatne. Viac informácií o postupe týkajúcom sa ukončenia dohody nájdete v článku 7 (ukončenie).

2.4. Rozšírenie funkčnosti našej služby alebo zavedenie nových služieb, ktoré nezasahujú do existujúcich služieb, nepredstavuje zmenu podmienok.

3. Poplatky

3.1. Emitent neúčtuje používateľovi A-bonu poplatok za vydávanie elektronických peňazí.

3.2. Neúčtujeme poplatok za kontrolu vášho zostatku A-bonu. Uplatňujú sa však tieto poplatky:

3.2.2. Poplatok za údržbu: zdarma počas prvých 6 mesiacov po zakúpení a potom poplatok vo výške (suma je uvedená v podmienkach pre konkrétnu krajinu). Poplatok sa odpočíta priamo z vášho zostatku A-bon.

3.2.3. Poplatok za konverziu meny: v súlade s odsekom 8.5: 2 % sumy transakcie.

3.2.4. Poplatok za spätné odkúpenie sa účtuje v súlade s článkom 6 vo výške 7,5 %.

4. Zakúpenie A-bonu

4.1. Zakúpením A-bonu súhlasíte s týmito podmienkami a uzatvoríte s nami dohodu o emisii elektronických peňazí. Dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú. Z technických dôvodov je možné, že je na A-bone vytlačený dátum skončenia jeho platnosti. Žiadnym spôsobom to však neovplyvňuje trvanie dohody alebo hodnotu uloženú na A-bone.

4.2. A-bon si môžete zakúpiť v distribučných centrách, ktoré s nami uzavreli zmluvu („distribučné centrá“). Najbližšie distribučné centrum nájdete na webstránke pomocou vyhľadávača. Zdieľanie kupónov A-bon s inými prostredníctvom online platforiem na zdieľanie súborov je zakázané.

4.3. A-bon si môžete kúpiť výlučne v distribučnom centre po zaplatení sumy vytlačenej na A-bone („hodnota“). A-bon je dostupný v nominálnych hodnotách definovaných v oddiele 5.1.

4.4. Ak si chcete kúpiť A-bon, musíte mať aspoň 18 rokov.

4.5. Každému A-bonu je pridelené jedinečné identifikačné číslo („PIN“). Pri kúpe A-bonu v distribučnom centre dostanete okrem iného papierový kupón s PIN kódom. Informácie z kupónu, najmä PIN, nesprístupňujte cudzím ľuďom.

4.6. Okrem podmienok uvedených v článku 4 sa na nákup A-bonu nevyžadujú žiadne iné podmienky.

5. Vydávanie a používanie A-bonu

5.1. A-bon sa vydáva vo forme kupónu v nominálnych hodnotách uvedených na webstránke emitenta. Každý A-bon má v kupóne uvedený jedinečný PIN kód, ktorý je uložený v centrálnej databáze emitenta.

5.2. Elektronické peniaze A-bon sa vydávajú okamžite po prijatí finančných prostriedkov v distribučnom centre, čím sa stanete držiteľom elektronických peňazí vydaných spoločnosťou Aircash a uložených v A-bone.

5.3. Na používanie A-bonu a nákup produktov alebo služieb sa od držiteľov A-bon nevyžaduje vytvorenie používateľského účtu.

5.4. A-bon môžete používať na nákup v online obchodoch (maloobchodní predajcovia elektronického obchodu a poskytovatelia služieb), ktorí akceptujú A-bon ako spôsob platby („online obchody“). Po zakúpení môžete A-bon okamžite použiť na zaplatenie v online obchodoch. Na použitie A-bon potrebujete prístup k počítaču alebo podobnému zariadeniu, ktoré sa môže pripojiť na Internet.

5.5. A-bon sa používa zadaním 16-miestneho kódu vo webovom rozhraní online obchodov. Zadaním kódu sa začne platobná transakcia a autorizovaním transakcie dáva používateľ súhlas s platobným príkazom, ktorý sa má vykonať. Emitent potom skontroluje zostatok A-bonu v centrálnej databáze všetkých pridelených a aktívnych PIN kódov A-bonu. Ak je zostatok kladný, online obchod okamžite dostane potvrdenie o platbe a používateľ môže okamžite disponovať nakúpenými produktmi, službami alebo hotovostnými zostatkami na účtoch online obchodu. Potom prestanete byť držiteľom elektronických peňazí, ktoré boli uložené na príslušnom A-bone.

5.6. A-bon môžete použiť len raz, a to celú jeho nominálnu hodnotu. Nie je možné použiť kupón, ktorý už bol použitý, ani nie je možné vydať ten istý kupón dvakrát.

5.7. Môžete použiť niekoľko kupónov A-bon na ten istý platobný proces („transakcia“).

5.8. Pri platení A-bonom sa zobrazí požiadavka na zadanie PIN kódu. Zadaním PIN kódu neodvolateľne oprávňujete internetový obchod, aby nás požiadal o zrážku celej hodnoty vášho A-bonu. Taktiež nás neodvolateľne autorizujete spracovať zrážku voči vášmu A-bonu vo výške plnej nominálnej hodnoty a dávate nám príkaz na vykonanie platby online obchodu v rovnakej výške. Po zadaní kódu PIN nemôžete zrušiť platobný príkaz.

5.9. Všetky platby vykonané pomocou A-bonu sú denominované v mene (mena je uvedená v podmienkach pre konkrétnu krajinu). Ak za tovar a/alebo služby zaplatíte v inej mene, suma, ktorá sa má zaplatiť, sa prepočíta na HRK v súlade s článkom 8.

5.10. Prepredaj A-bonu bez nášho výslovného povolenia je zakázaný. Takisto je zakázaný akýkoľvek prevod A-bonu (s finančným vyrovnaním alebo bez), ktorý je v rozpore s nariadeniami o boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Predovšetkým sa zakazuje predaj, prepredaj, distribúcia alebo nákup A-bonu na nepovolených internetových platformách. Tento zákaz sa vzťahuje najmä na zdieľanie alebo predaj súborov online pomocou programov na zdieľanie súborov.

5.11. Ak sa vám A-bon fyzicky poškodí, mali by ste nás o tom okamžite informovať, a to buď telefonicky (pozrite si číslo na webstránke) alebo e-mailom ([email protected]). Ak vám poškodenie bráni kupón použiť alebo ak sa nedá opraviť, doručíme vám nový A-bon. Ak je hodnota novovydaného A-bonu vyššia ako hodnota poškodeného A-bonu, budete musieť doplatiť rozdiel.

6. Spätné odkúpenie

6.1. Kedykoľvek nás môžete požiadať o spätné odkúpenie vášho A-bonu v nominálnej hodnote v plnej výške. Na tento účel nám musíte zaslať e-mail na adresu [email protected] so žiadosťou o spätné odkúpenie alebo zavolať služby zákazníkom na čísle uvedené na webstránke. Pred spätným odkúpením nám musíte poskytnúť sériové číslo vášho A-bonu, vaše meno a priezvisko a kontaktné telefónne číslo, kópiu platného preukazu totožnosti s fotografiou (občiansky preukaz alebo pas), kópiu platného A-bonu, ako aj číslo vášho bankového účtu v Chorvátskej republike alebo v Európskej únii, na ktoré chcete vyplatiť finančné prostriedky, spolu s číslom IBAN a BIC. Aby sme splnili naše zákonné povinnosti, môžeme si pred spracovaním spätného odkúpenia vyžiadať od vás ďalšie informácie. Vyplatenie spätného odkúpenia sa vykoná bezodkladne po prijatí požadovaných informácií. Poplatok za spätné odkúpenie sa účtuje len v týchto prípadoch:

6.1.1. ak sa v nejakej dohode stanovuje obdobie platnosti dohody a dohodu zrušíte pred uplynutím tohto obdobia;

6.1.2. ak žiadate o spätné odkúpenie pred ukončením zmluvy, s výnimkou prípadu uvedeného v bode 6.1.1. tohto odseku, alebo

6.1.3. ak žiadate o spätné odkúpenie po uplynutí jedného roka od dátumu ukončenia zmluvy.

7. Ukončenie 

7.1. Máte právo kedykoľvek prestať používať A-bon a požiadať o spätné odkúpenie zostávajúcich finančných prostriedkov v súlade s článkom 6.

7.2. Ak sa rozhodnete prestať používať A-bon a požiadať o spätné odkúpenie, bezodkladne vám vyplatíme všetky nevyužité prostriedky znížené o poplatok v súlade s článkom 6, ak sa vzťahuje.

7.3. V prípade podozrenia z podvodu alebo zneužitia A-bonu alebo z bezpečnostných dôvodov alebo ak je to potrebné z dôvodu dodržiavania zákona, sme oprávnení okamžite zablokovať váš A-bon. Platí to napríklad v prípade podozrenia, že bol A-bon zakúpený prostredníctvom online zdieľania alebo predaja súborov alebo podobne, za poplatok alebo bezplatne. Ak nás kontaktujete a zistíme, že tieto okolnosti už neexistujú, poskytneme vám náhradný A-bon. Ak je hodnota novovydaného A-bonu vyššia ako zostávajúca hodnota zablokovaného A-bonu, budete musieť doplatiť rozdiel.

8. Mena 

8.1. A-bon sa vydáva v mene (mena je uvedená v podmienkach pre konkrétnu krajinu).

8.2. A-bon sa môže používať v online obchodoch v (pozri podmienky pre konkrétnu krajinu).

8.3. A-bon sa môže používať aj v zahraničí na cezhraničné a medzinárodné transakcie v zahraničných online obchodoch, ktoré akceptujú A-bon ako spôsob platby. V tomto prípade bude cena produktov a služieb denominovaná v cudzej mene namiesto (mena je uvedená v podmienkach pre konkrétnu krajinu).

8.4. Všetky platby za produkty a služby v akejkoľvek mene inej ako (mena je uvedená v podmienkach pre konkrétnu krajinu) sa prevedú na (mena je uvedená v podmienkach pre konkrétnu krajinu) s predajným kurzom obchodnej banky platným v deň transakcie. Pred začatím platobnej transakcie sa suma v cudzej mene a príslušný výmenný kurz zobrazia na webstránke obchodníka. Pred vykonaním platby v cudzej mene budete musieť súhlasiť s konverziou mien v súlade s uvedenými podmienkami.

8.5. Pre každú transakciu zahŕňajúcu konverziu meny (ak sa mena kupónu líši od meny platby v internetovom obchode) sa v súlade s článkom 3 uplatňuje dodatočný poplatok za konverziu meny. Ak komerčná banka účtuje poplatky za konverziu meny, vypočítajú sa a účtujú sa oddelene od našich poplatkov a zaúčtujú sa vám na A-bon.

9. Náležitá obozretnosť, zabezpečenie a ochrana PIN kódu 

9.1. Je vašou zodpovednosťou overiť si, či váš A-bon obsahuje PIN kód a sériové číslo. Keď dostanete A-bon, musíte urobiť všetky primerané kroky na ochranu personalizovaných bezpečnostných prvkov A-bonu. Ak nemôžete prečítať PIN kód a/alebo sériové číslo A-bonu alebo ak sa domnievate, že sú tieto čísla akýmkoľvek spôsobom nesprávne, musíte nás okamžite informovať telefonicky (pozrite si číslo na webstránke). alebo e-mailom ([email protected]) s uvedením sériového čísla A-bonu a vašich kontaktných údajov. Ak sa vaše tvrdenia preukážu ako opodstatnené, dodáme vám nový A-bon.

9.2. PIN kód A-bonu musíte chrániť pred neoprávneným prístupom tretích strán. Nikto, dokonca ani my, nemá právo požiadať vás o PIN, okrem prípadov, keď platíte v online obchodoch.

9.3. Všetky transakcie vykonané pomocou vášho A-bonu alebo PIN kódu sa budú považovať za transakcie vykonané vami.

9.4. Ak sa domnievate, že ktorákoľvek z vašich transakcií bola vykonaná nesprávne, alebo v prípade straty, zneužitia alebo neoprávneného použitia A-bonu, nás o tom musíte informovať bezodkladne, ale v každom prípade do 13 mesiacov od dátumu transakcie.

9.5. Ak došlo k odcudzeniu vášho A-bonu, musíte nás bezodkladne informovať telefonicky (pozrite si číslo na webstránke) alebo e-mailom ([email protected]), aby sme zablokovali zostávajúcu sumu na vašom A-bone. Na zablokovanie A-bonu potrebujeme jeho sériové číslo. Po vašom oznámení bezodkladne zablokujeme váš A-bon a poskytneme vám náhradu vo výške sumy zostávajúcej po zablokovaní. Ak je hodnota novovydaného A-bonu vyššia ako zostávajúca hodnota zablokovaného A-bonu, budete musieť doplatiť rozdiel.

9.6. Na to, aby sme vám mohli doručiť nový A-bon, nám musíte poskytnúť dôkaz o zakúpení ukradnutého A-bonu. V prípade odcudzenia A-bonu vás môžeme požiadať, aby ste nám poskytli číslo záznamu nahlásenia polícii.

9.7. Nebudete niesť zodpovednosť za platobné transakcie vyplývajúce z použitia strateného alebo odcudzeného A-bonu ani z iného zneužitia, ktoré boli vykonané po tom, ako ste nás informovali. Uvedené neplatí v prípade podvodného konania z vašej strany.

9.8. Ak stratíte A-bon alebo vám ho ukradnú a neoznámite to, alebo sa vaším pričinením stane akokoľvek nečitateľný, nebudeme za to niesť zodpovednosť a nenahradíme vám ho. Majte na pamäti, že v takom prípade môžete stratiť celú sumu uloženú na A-bone.

10. Námietky a sťažnosti

10.1. Ak ste akýmkoľvek spôsobom nespokojní s A-bonom alebo službami, ktoré poskytujeme, oznámte nám to, prosím, e-mailom na adrese [email protected], aby sme mohli preskúmať okolnosti, na ktoré sa vo svojej sťažnosti odvolávate.

10.2. Všetky sťažnosti budú vyriešené najneskôr do desiatich (10) dní od ich doručenia a odpoveď vám zašleme na e-mailovú adresu, z ktorej bola sťažnosť odoslaná.

10.3. Odchylne od vyššie uvedeného, ak vám nedokážeme poskytnúť odpoveď v lehote uvedenej v odseku 10.2 tohto článku z dôvodov, ktoré sú mimo našej kontroly, poskytneme vám v tejto lehote našu priebežnú odpoveď s uvedením dôvodov oneskorenia pri odpovedi na vašu sťažnosť a lehoty, do ktorej dostanete konečnú odpoveď, ktorá nebude dlhšia ako tridsaťpäť (35) dní od dátumu prijatia sťažnosti. V našej konečnej odpovedi na sťažnosť vám tiež poskytneme odkaz na možnosť predložiť sťažnosť CNB.

10.4. Ak sa domnievate vy alebo ktorákoľvek iná osoba s legitímnym záujmom vrátane spotrebiteľských združení, že sme porušili naše povinnosti podľa hlavy II a/alebo III zákona o platobnom systéme alebo zákona o elektronickom peňažníctve alebo že sme konali v rozpore s nariadením (EÚ) 2015/751 a/alebo článkom 5 ods. 2, 3 a 4 zákona o vykonávaní nariadení EÚ o platobných systémoch, môžete podať sťažnosť CNB ako príslušnému orgánu.

10.5. Okrem podania sťažnosti CNB môžete predložiť aj návrh alternatívneho riešenia sporov pre spotrebiteľské spory. Návrh môžete predložiť mediačnému centru chorvátskej hospodárskej komory na adrese Záhreb, Rooseveltov trg 2 (www.hgk.hr/centar-za-mirenje). Máme povinnosť zúčastniť sa postupov alternatívneho riešenia sporov, ktoré sú takto začaté.

11. Spory s obchodmi

11.1. Ak nie ste spokojní s nákupom, ktorý ste uskutočnili použitím A-bonu, mali by ste všetky problémy vyriešiť priamo s internetovým obchodom. Nezodpovedáme za kvalitu, bezpečnosť, zákonnosť, právne problémy ani chyby materiálu, ani za akékoľvek iné okolnosti alebo vlastnosti súvisiace s tovarom alebo službami, ktoré nakupujete použitím A-bonu.

11.2. Po použití A-bonu na uskutočnenie nákupu a zadaní PIN kódu už transakciu nemôžeme zastaviť.

12. Zodpovednosť

12.1. Ak vám vzniknú škody v dôsledku našich úmyselných krokov alebo hrubej nedbanlivosti, budeme zodpovední za škody a vaše straty až do výšky zostávajúcej sumy na vašom A-bone; nebudeme niesť zodpovednosť ani neprijímame zodpovednosť za iné straty alebo škody (napríklad stratu na cti, dobrého mena, nepeňažnú škodu atď.).

12.2. V prípade, že bola platba chybne vykonaná našou chybou, bezodkladne podľa vlastného uváženia, buď i) vám vydáme nový PIN kód, alebo ii) vyplatíme na váš bankový účet v Chorvátskej republike alebo v Európskej únii sumu platby vrátane všetkých poplatkov účtovaných na váš A-bon. Pritom vás môžeme požiadať o doklad o zakúpení A-bonu, ako aj o informácie doklade totožnosti a účte (ak je to potrebné). Uvedené sa nevzťahuje na nasledujúce prípady, v ktorých budete vy zodpovední za všetky straty na A-bone, ak:

12.2.1. ste konali podvodným spôsobom alebo ohrozili bezpečnosť svojho A-bonu úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti; alebo

12.2.2. ste transakciu nespochybnili a nenahlásili nám chybne vykonanú transakciu do 13 mesiacov od dátumu transakcie.

12.3. V prípade chybnej alebo nesprávne vykonanej platby podnikneme primerané kroky, aby sme vám pomohli pri vysledovaní a znovuzískaní finančných prostriedkov.

12.4. Nebudeme zodpovední za žiadne narušenie alebo zhoršenie našej služby ani za narušenie alebo zhoršenie služieb sprostredkovateľov, na ktoré sa naše služby spoliehajú podľa týchto podmienok, ak je takéto narušenie alebo zhoršenie spôsobené mimoriadnymi a nepredvídateľnými okolnosťami, ktoré sú mimo našej primeranej kontroly alebo kontroly sprostredkovateľa, na ktorého sa vzťahuje.

12.5. Nebudeme niesť zodpovednosť za žiadne nepriame ani následné straty vrátane, okrem iného, straty ziskov alebo nepeňažnej škody. Nebudeme niesť zodpovednosť za žiadne straty vyplývajúce z nášho dodržiavania právnych povinností a regulačných požiadaviek.

12.6. Nič v týchto podmienkach nevylučuje našu zodpovednosť za škodu v dôsledku smrti, úrazu alebo ujmy, ani za akúkoľvek inú právnu zodpovednosť, ktorú nemožno vylúčiť alebo zmeniť doplniť dohodou zmluvných strán.

12.7. Nebudeme zodpovední za registráciu alebo platbu daní, poplatkov alebo iných poplatkov vyplývajúcich z vášho používania A-bonu alebo služieb uvedených v týchto podmienkach.

12.8. Neprijímame žiadnu zodpovednosť ani povinnosť za internetový obchod, ktorý odmietne akceptovať platbu A-bonom, ani za akékoľvek opomenutia zo strany internetového obchodu.

12.9. Nebudeme zodpovední za škody spôsobené vyššou mocou alebo inými nepredvídanými okolnosťami, ktoré sú mimo našej primeranej kontroly.

12.10. Hoci sa snažíme zabezpečiť nepretržitú dostupnosť a udržateľnosť nášho systému, nezaručujeme nepretržitú dostupnosť systému A-bon, najmä dostupnosť distribučného centra alebo systémov online obchodu.

12.11. Podľa článku 33 ods. 1 pododseku 2 zákona o platobnom systéme (66/18) nie sme povinní dokázať, že overenie platobnej transakcie bolo vykonané, že platobná transakcia bola riadne zadaná a zaznamenaná, ani že vykonanie platobnej transakcie nebolo ovplyvnené technickou poruchou alebo inou chybou našej služby. Nie sme zodpovední ani za vykonávanie neautorizovaných platobných transakcií a úhradu hodnoty neautorizovaných platobných transakcií, ani za poplatky účtované v súvislosti s vykonaním neautorizovaných platobných transakcií, ak sa účtovali. Ustanovenia článkov 42 až 45 a článku 46 ods. 1, 2 bod 1, ods. 2 a 3 a 4, týkajúce sa podvodu, a ods. 5 zákona o platobnom systéme sa na náš zmluvný vzťah nevzťahujú.

13. Ochrana údajov 

13.1. Týmto nám udeľujete výslovný súhlas s prístupom, spracovaním a uchovávaním všetkých informácií, ktoré ste nám poskytli na účely poskytovania našich služieb podľa týchto podmienok. Uvedené nemá vplyv na naše práva a povinnosti vyplývajúce z nariadení o ochrane údajov.

13.2. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať zrušením svojho A-bonu. Ak svoj súhlas odvoláte týmto spôsobom, ukončíme používanie vašich údajov na tento účel, ale môžeme pokračovať v spracúvaní údajov na iné účely, na ktoré máme iné právne dôvody, napríklad keď sme zo zákona povinní viesť záznamy o transakciách.

13.3. Informácie o právnych dôvodoch, postupoch a účele spracúvania osobných údajov, ako aj všetky ostatné informácie v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) možno nájsť na webstránke.

13.4. Na to, aby webstránka správne fungovala a aby sme ju mohli vylepšovať pre váš lepší zážitok, musí byť vo vašom počítači uložené minimálne množstvo informácií (súbory cookie). Používaním webstránky súhlasíte s používaním súborov cookie. Zablokovaním súborov cookie môžete webstránku aj naďalej používať, ale niektoré z jej funkcií nebudú fungovať.

14. Prevod zmluvného vzťahu 

14.1. Sme oprávnení previesť práva a povinnosti vyplývajúce z týchto podmienok na inú spoločnosť kedykoľvek tak, že vás o tom budeme informovať najmenej 1 (jeden) mesiac vopred.

14.2. Neovplyvní to vaše práva. V takom prípade budete mať 1 (jeden) mesiac, počas ktorého môžete podať sťažnosť a okamžite zrušiť zmluvu. Ďalšie informácie nájdete v článku 7 (Ukončenie). V takom prípade vám nebudeme účtovať poplatok za spätné odkúpenie.

14.3. Nie ste oprávnení previesť svoje práva a povinnosti vyplývajúce z týchto podmienok na tretie strany.

15. Rozhodné právo

Tieto podmienky sa riadia chorvátskym právom s výlučnou právomocou chorvátskych súdov.

16. Oficiálny jazyk komunikácie

Oficiálnym jazykom komunikácie medzi emitentom a používateľom je (jazyk je uvedený v podmienkach pre konkrétnu krajinu), hoci je možné komunikovať v iných jazykoch, ak s tým obe strany súhlasia.

17. Dátum účinnosti

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť (dátumy sú uvedené vo všeobecných podmienkach pre konkrétnu krajinu).

Aircash d.o.o.