Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website Skip to main content
 

Všeobecné podmienky poskytovania

Toto je preklad všeobecných podmienok poskytovania služby Abon do slovenčiny na informačné účely. Na práva a povinnosti sa vzťahujú osobitné podmienky danej krajiny. V prípade akýchkoľvek rozporov medzi znením tohto prekladu a uplatniteľnými podmienkami poskytovania pre danú krajinu majú v každom prípade prednosť podmienky pre danú krajinu.

1. Všeobecné ustanovenia 

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky („podmienky“) upravujú vaše práva a povinnosti, ako aj podmienky, ktoré sa vzťahujú na používanie elektronických peňazí Abon (“Abon“). Tieto podmienky predstavujú dohodu medzi vami ako používateľom („vy“ alebo „používateľ“) a nami ako poskytovateľom služieb vydávania elektronických peňazí Abon a predstavujú ustanovenia, na základe ktorých vydávame elektronické peniaze a poskytujeme naše služby súvisiace s Abonom.

1.2. Emitentom elektronických peňazí Abon je spoločnosť Aircash d.o.o., Ulica grada Vukovara 271, HR-10000 Záhreb, identifikačné číslo spoločnosti (IČO): HR99833713101 („my“ alebo „emitent“). Elektronické peniaze Abon vydávame v súlade s povolením na vydávanie elektronických peňazí, ktoré nám udelila Chorvátska národná banka („CNB“) (251-020/10-19/BV z 3. októbra 2019). Emitent vydáva Abon na základe vyššie uvedenej licencie platnej v celom Európskom hospodárskom priestore.

1.3. Zakúpením a používaním Abonu súhlasíte s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami pre vykonávanie príležitostných transakcií. Pred zakúpením Abonu si musíte najskôr prečítať tieto podmienky a pred použitím Abonu musíte tieto podmienky najskôr prijať, aby ste mohli používať Abon. Ak s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami nesúhlasíte čiastočne alebo úplne, nenakupujte ani nepoužívajte Abon.

1.4. Na požiadanie vám naše distribučné centrá (pozri článok 4 nižšie) pred zakúpením Abonu poskytnú tlačenú kópiu týchto podmienok. Kópiu podmienok si tiež môžete kedykoľvek stiahnuť z webstránky.

2. Zmeny a doplnenia všeobecných obchodných podmienok

2.1. Sme oprávnení tieto podmienky zmeniť a doplniť, ak to považujeme za potrebné alebo ak to vyžaduje zákon. Ak to budeme chcieť urobiť, budeme vás informovať o zamýšľanej zmene najmenej 2 (dva) mesiace pred navrhovaným dátumom účinnosti zmeny. Všetky oznámenia a zmeny budú uverejnené na adrese https://aircash.eu(„webstránka“ ). Pravidelne navštevujte našu webstránku, aby ste získali informácie o prípadných oznámeniach a zmenách všeobecných obchodných podmienok.

2.2. Ak pred nadobudnutím účinnosti zmien nepodáte písomné vyhlásenie, že s nimi nesúhlasíte, predpokladáme, že s navrhovanými zmenami súhlasíte. Ak zmeny prijmete, stávajú sa záväznými a uplatňujú sa na transakcie s Abonom.

2.3. Pred dátumom účinnosti zmien máte právo na bezplatné ukončenie zmluvy s účinnosťou od akéhokoľvek dátumu pred dátumom účinnosti zmien. V navrhovaných zmenách podmienok vás poučíme o dôsledkoch vášho nereagovania a o práve na okamžité ukončenie dohody bezplatne. Viac informácií o postupe týkajúcom sa ukončenia dohody nájdete v článku 7 (ukončenie).

2.4. Rozšírenie funkčnosti našej služby alebo zavedenie nových služieb, ktoré nezasahujú do existujúcich služieb, nepredstavuje zmenu podmienok.

3. Poplatky

3.1. Emitent neúčtuje používateľovi Abonu poplatok za vydávanie elektronických peňazí.

3.2. Neúčtujeme poplatok za kontrolu vášho zostatku Abonu. Uplatňujú sa však tieto poplatky:

3.2.2. Poplatok za údržbu: zdarma počas prvých 3 mesiacov po zakúpení a potom poplatok vo výške 4 EUR. Poplatok sa odpočíta priamo z vášho zostatku Abon.

3.2.3. Poplatok za konverziu meny: v súlade s odsekom 8.5: 2 % sumy transakcie.

3.2.4. Poplatok za spätné odkúpenie sa účtuje v súlade s článkom 6 vo výške 7,5 %.

4. Zakúpenie Abonu

4.1. Zakúpením Abonu súhlasíte s týmito podmienkami a uzatvoríte s nami dohodu o emisii elektronických peňazí. Dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú. Z technických dôvodov je možné, že je na Abone vytlačený dátum skončenia jeho platnosti. Žiadnym spôsobom to však neovplyvňuje trvanie dohody alebo hodnotu uloženú na Abone.

4.2. Abon si môžete zakúpiť v distribučných centrách, ktoré s nami uzavreli zmluvu („distribučné centrá“). Najbližšie distribučné centrum nájdete na webstránke pomocou vyhľadávača. Zdieľanie kupónov Abon s inými prostredníctvom online platforiem na zdieľanie súborov je zakázané.

4.3. Abon si môžete kúpiť výlučne v distribučnom centre po zaplatení sumy vytlačenej na Abone („hodnota“). Abon je dostupný v nominálnych hodnotách definovaných v oddiele 5.1.

4.4. Ak si chcete kúpiť Abon, musíte mať aspoň 18 rokov.

4.5. Každému Abonu je pridelené jedinečné identifikačné číslo („PIN“). Pri kúpe Abonu v distribučnom centre dostanete okrem iného papierový kupón s PIN kódom. Informácie z kupónu, najmä PIN, nesprístupňujte cudzím ľuďom.

4.6. Okrem podmienok uvedených v článku 4 sa na nákup Abonu nevyžadujú žiadne iné podmienky.

5. Vydávanie a používanie Abonu

5.1. Abon sa vydáva vo forme kupónu v nominálnych hodnotách uvedených na webstránke emitenta. Každý Abon má v kupóne uvedený jedinečný PIN kód, ktorý je uložený v centrálnej databáze emitenta.

5.2. Elektronické peniaze Abon sa vydávajú okamžite po prijatí finančných prostriedkov v distribučnom centre, čím sa stanete držiteľom elektronických peňazí vydaných spoločnosťou Aircash a uložených v Abone.

5.3. Na používanie Abonu a nákup produktov alebo služieb sa od držiteľov Abon nevyžaduje vytvorenie používateľského účtu.

5.4. Abon môžete používať na nákup v online obchodoch (maloobchodní predajcovia elektronického obchodu a poskytovatelia služieb), ktorí akceptujú Abon ako spôsob platby („online obchody“). Po zakúpení môžete Abon okamžite použiť na zaplatenie v online obchodoch. Na použitie Abon potrebujete prístup k počítaču alebo podobnému zariadeniu, ktoré sa môže pripojiť na Internet.

5.5. Abon sa používa zadaním 16-miestneho kódu vo webovom rozhraní online obchodov. Zadaním kódu sa začne platobná transakcia a autorizovaním transakcie dáva používateľ súhlas s platobným príkazom, ktorý sa má vykonať. Emitent potom skontroluje zostatok Abonu v centrálnej databáze všetkých pridelených a aktívnych PIN kódov Abonu. Ak je zostatok kladný, online obchod okamžite dostane potvrdenie o platbe a používateľ môže okamžite disponovať nakúpenými produktmi, službami alebo hotovostnými zostatkami na účtoch online obchodu. Potom prestanete byť držiteľom elektronických peňazí, ktoré boli uložené na príslušnom Abone.

5.6. Abon môžete použiť len raz, a to celú jeho nominálnu hodnotu. Nie je možné použiť kupón, ktorý už bol použitý, ani nie je možné vydať ten istý kupón dvakrát.

5.7. Môžete použiť niekoľko kupónov Abon na ten istý platobný proces („transakcia“).

5.8. Pri platení Abonom sa zobrazí požiadavka na zadanie PIN kódu. Zadaním PIN kódu neodvolateľne oprávňujete internetový obchod, aby nás požiadal o zrážku celej hodnoty vášho Abonu. Taktiež nás neodvolateľne autorizujete spracovať zrážku voči vášmu Abonu vo výške plnej nominálnej hodnoty a dávate nám príkaz na vykonanie platby online obchodu v rovnakej výške. Po zadaní kódu PIN nemôžete zrušiť platobný príkaz.

5.9. Všetky platby vykonané pomocou Abonu sú denominované v mene EUR. Ak za tovar a/alebo služby zaplatíte v inej mene, suma, ktorá sa má zaplatiť, sa prepočíta na HRK v súlade s článkom 8.

5.10. Prepredaj Abonu bez nášho výslovného povolenia je zakázaný. Takisto je zakázaný akýkoľvek prevod Abonu (s finančným vyrovnaním alebo bez), ktorý je v rozpore s nariadeniami o boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Predovšetkým sa zakazuje predaj, prepredaj, distribúcia alebo nákup Abonu na nepovolených internetových platformách. Tento zákaz sa vzťahuje najmä na zdieľanie alebo predaj súborov online pomocou programov na zdieľanie súborov.

5.11. Ak sa vám Abon fyzicky poškodí, mali by ste nás o tom okamžite informovať, a to buď telefonicky (pozrite si číslo na webstránke) alebo e-mailom ([email protected]). Ak vám poškodenie bráni kupón použiť alebo ak sa nedá opraviť, doručíme vám nový Abon. Ak je hodnota novovydaného Abonu vyššia ako hodnota poškodeného Abonu, budete musieť doplatiť rozdiel.

6. Spätné odkúpenie

6.1. Kedykoľvek nás môžete požiadať o spätné odkúpenie vášho Abonu v nominálnej hodnote v plnej výške. Na tento účel nám musíte zaslať e-mail na adresu [email protected] so žiadosťou o spätné odkúpenie alebo zavolať služby zákazníkom na čísle uvedené na webstránke. Pred spätným odkúpením nám musíte poskytnúť sériové číslo vášho Abonu, vaše meno a priezvisko a kontaktné telefónne číslo, kópiu platného preukazu totožnosti s fotografiou (občiansky preukaz alebo pas), kópiu platného Abonu, ako aj číslo vášho bankového účtu v Európskej únii, na ktoré chcete vyplatiť finančné prostriedky, spolu s číslom IBAN a BIC. Aby sme splnili naše zákonné povinnosti, môžeme si pred spracovaním spätného odkúpenia vyžiadať od vás ďalšie informácie. Vyplatenie spätného odkúpenia sa vykoná bezodkladne po prijatí požadovaných informácií. Poplatok za spätné odkúpenie sa účtuje len v týchto prípadoch:

6.1.1. ak sa v nejakej dohode stanovuje obdobie platnosti dohody a dohodu zrušíte pred uplynutím tohto obdobia;

6.1.2. ak žiadate o spätné odkúpenie pred ukončením zmluvy, s výnimkou prípadu uvedeného v bode 6.1.1. tohto odseku, alebo

6.1.3. ak žiadate o spätné odkúpenie po uplynutí jedného roka od dátumu ukončenia zmluvy.

7. Ukončenie 

7.1. Máte právo kedykoľvek prestať používať Abon a požiadať o spätné odkúpenie zostávajúcich finančných prostriedkov v súlade s článkom 6.

7.2. Ak sa rozhodnete prestať používať Abon a požiadať o spätné odkúpenie, bezodkladne vám vyplatíme všetky nevyužité prostriedky znížené o poplatok v súlade s článkom 6, ak sa vzťahuje.

7.3. V prípade podozrenia z podvodu alebo zneužitia Abonu alebo z bezpečnostných dôvodov alebo ak je to potrebné z dôvodu dodržiavania zákona, sme oprávnení okamžite zablokovať váš Abon. Platí to napríklad v prípade podozrenia, že bol Abon zakúpený prostredníctvom online zdieľania alebo predaja súborov alebo podobne, za poplatok alebo bezplatne. Ak nás kontaktujete a zistíme, že tieto okolnosti už neexistujú, poskytneme vám náhradný Abon. Ak je hodnota novovydaného Abonu vyššia ako zostávajúca hodnota zablokovaného Abonu, budete musieť doplatiť rozdiel.

8. Mena 

8.1. Abon sa vydáva v mene EUR.

8.2. Abon sa môže používať v online obchodoch v Slovensku.

8.3. Abon sa môže používať aj v zahraničí na cezhraničné a medzinárodné transakcie v zahraničných online obchodoch, ktoré akceptujú Abon ako spôsob platby. V tomto prípade bude cena produktov a služieb denominovaná v cudzej mene namiesto EUR.

8.4. Všetky platby za produkty a služby v akejkoľvek mene inej ako EUR sa prevedú na EUR s predajným kurzom Aircash platným v deň transakcie. Pred začatím platobnej transakcie sa suma v cudzej mene a príslušný výmenný kurz zobrazia na webstránke obchodníka. Pred vykonaním platby v cudzej mene budete musieť súhlasiť s konverziou mien v súlade s uvedenými podmienkami.

8.5. Pre každú transakciu zahŕňajúcu konverziu meny (ak sa mena kupónu líši od meny platby v internetovom obchode) sa v súlade s článkom 3 uplatňuje dodatočný poplatok za konverziu meny. Ak internetový obchod účtuje poplatky za konverziu meny, vypočítajú sa a účtujú sa oddelene od našich poplatkov a zaúčtujú sa vám na Abon.

9. Náležitá obozretnosť, zabezpečenie a ochrana PIN kódu 

9.1. Je vašou zodpovednosťou overiť si, či váš Abon obsahuje PIN kód a sériové číslo. Keď dostanete Abon, musíte urobiť všetky primerané kroky na ochranu personalizovaných bezpečnostných prvkov Abonu. Ak nemôžete prečítať PIN kód a/alebo sériové číslo Abonu alebo ak sa domnievate, že sú tieto čísla akýmkoľvek spôsobom nesprávne, musíte nás okamžite informovať telefonicky (pozrite si číslo na webstránke). alebo e-mailom ([email protected]) s uvedením sériového čísla Abonu a vašich kontaktných údajov. Ak sa vaše tvrdenia preukážu ako opodstatnené, dodáme vám nový Abon.

9.2. PIN kód Abonu musíte chrániť pred neoprávneným prístupom tretích strán. Nikto, dokonca ani my, nemá právo požiadať vás o PIN, okrem prípadov, keď platíte v online obchodoch.

9.3. Všetky transakcie vykonané pomocou vášho Abonu alebo PIN kódu sa budú považovať za transakcie vykonané vami.

9.4. Ak sa domnievate, že ktorákoľvek z vašich transakcií bola vykonaná nesprávne, alebo v prípade straty, zneužitia alebo neoprávneného použitia Abonu, nás o tom musíte informovať bezodkladne, ale v každom prípade do 13 mesiacov od dátumu transakcie.

9.5. Ak došlo k odcudzeniu vášho Abonu, musíte nás bezodkladne informovať telefonicky (pozrite si číslo na webstránke) alebo e-mailom ([email protected]), aby sme zablokovali zostávajúcu sumu na vašom Abone. Na zablokovanie Abonu potrebujeme jeho sériové číslo. Po vašom oznámení bezodkladne zablokujeme váš Abon a poskytneme vám náhradu vo výške sumy zostávajúcej po zablokovaní. Ak je hodnota novovydaného Abonu vyššia ako zostávajúca hodnota zablokovaného Abonu, budete musieť doplatiť rozdiel.

9.6. Na to, aby sme vám mohli doručiť nový Abon, nám musíte poskytnúť dôkaz o zakúpení ukradnutého Abonu. V prípade odcudzenia Abonu vás môžeme požiadať, aby ste nám poskytli číslo záznamu nahlásenia polícii.

9.7. Nebudete niesť zodpovednosť za platobné transakcie vyplývajúce z použitia strateného alebo odcudzeného Abonu ani z iného zneužitia, ktoré boli vykonané po tom, ako ste nás informovali. Uvedené neplatí v prípade podvodného konania z vašej strany.

9.8. Ak stratíte Abon alebo vám ho ukradnú a neoznámite to, alebo sa vaším pričinením stane akokoľvek nečitateľný, nebudeme za to niesť zodpovednosť a nenahradíme vám ho. Majte na pamäti, že v takom prípade môžete stratiť celú sumu uloženú na Abone.

10. Námietky a sťažnosti

10.1. Ak ste akýmkoľvek spôsobom nespokojní s Abonom alebo službami, ktoré poskytujeme, oznámte nám to, prosím, e-mailom na adrese [email protected], aby sme mohli preskúmať okolnosti, na ktoré sa vo svojej sťažnosti odvolávate.

10.2. Všetky sťažnosti budú vyriešené najneskôr do desiatich (10) dní od ich doručenia a odpoveď vám zašleme na e-mailovú adresu, z ktorej bola sťažnosť odoslaná.

10.3. Odchylne od vyššie uvedeného, ak vám nedokážeme poskytnúť odpoveď v lehote uvedenej v odseku 10.2 tohto článku z dôvodov, ktoré sú mimo našej kontroly, poskytneme vám v tejto lehote našu priebežnú odpoveď s uvedením dôvodov oneskorenia pri odpovedi na vašu sťažnosť a lehoty, do ktorej dostanete konečnú odpoveď, ktorá nebude dlhšia ako tridsaťpäť (35) dní od dátumu prijatia sťažnosti. V našej konečnej odpovedi na sťažnosť vám tiež poskytneme odkaz na možnosť predložiť sťažnosť CNB.

10.4. Ak sa domnievate vy alebo ktorákoľvek iná osoba s legitímnym záujmom vrátane spotrebiteľských združení, že sme porušili naše povinnosti podľa hlavy II a/alebo III zákona o platobnom systéme alebo zákona o elektronickom peňažníctve alebo že sme konali v rozpore s nariadením (EÚ) 2015/751 a/alebo článkom 5 ods. 2, 3 a 4 zákona o vykonávaní nariadení EÚ o platobných systémoch, môžete podať sťažnosť CNB ako príslušnému orgánu.

10.5. Okrem podania sťažnosti CNB môžete predložiť aj návrh alternatívneho riešenia sporov pre spotrebiteľské spory. Návrh môžete predložiť mediačnému centru chorvátskej hospodárskej komory na adrese Záhreb, Rooseveltov trg 2 (www.hgk.hr/centar-za-mirenje). Máme povinnosť zúčastniť sa postupov alternatívneho riešenia sporov, ktoré sú takto začaté.

11. Spory s obchodmi

11.1. Ak nie ste spokojní s nákupom, ktorý ste uskutočnili použitím Abonu, mali by ste všetky problémy vyriešiť priamo s internetovým obchodom. Nezodpovedáme za kvalitu, bezpečnosť, zákonnosť, právne problémy ani chyby materiálu, ani za akékoľvek iné okolnosti alebo vlastnosti súvisiace s tovarom alebo službami, ktoré nakupujete použitím Abonu.

11.2. Po použití Abonu na uskutočnenie nákupu a zadaní PIN kódu už transakciu nemôžeme zastaviť.

12. Zodpovednosť

12.1. Ak vám vzniknú škody v dôsledku našich úmyselných krokov alebo hrubej nedbanlivosti, budeme zodpovední za škody a vaše straty až do výšky zostávajúcej sumy na vašom Abone; nebudeme niesť zodpovednosť ani neprijímame zodpovednosť za iné straty alebo škody (napríklad stratu na cti, dobrého mena, nepeňažnú škodu atď.).

12.2. V prípade, že bola platba chybne vykonaná našou chybou, bezodkladne podľa vlastného uváženia, buď i) vám vydáme nový PIN kód, alebo ii) vyplatíme na váš bankový účet v Európskej únii sumu platby vrátane všetkých poplatkov účtovaných na váš Abon. Pritom vás môžeme požiadať o doklad o zakúpení Abonu, ako aj o informácie doklade totožnosti a účte (ak je to potrebné). Uvedené sa nevzťahuje na nasledujúce prípady, v ktorých budete vy zodpovední za všetky straty na Abone, ak:

12.2.1. ste konali podvodným spôsobom alebo ohrozili bezpečnosť svojho Abonu úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti; alebo

12.2.2. ste transakciu nespochybnili a nenahlásili nám chybne vykonanú transakciu do 13 mesiacov od dátumu transakcie.

12.3. V prípade chybnej alebo nesprávne vykonanej platby podnikneme primerané kroky, aby sme vám pomohli pri vysledovaní a znovuzískaní finančných prostriedkov.

12.4. Nebudeme zodpovední za žiadne narušenie alebo zhoršenie našej služby ani za narušenie alebo zhoršenie služieb sprostredkovateľov, na ktoré sa naše služby spoliehajú podľa týchto podmienok, ak je takéto narušenie alebo zhoršenie spôsobené mimoriadnymi a nepredvídateľnými okolnosťami, ktoré sú mimo našej primeranej kontroly alebo kontroly sprostredkovateľa, na ktorého sa vzťahuje.

12.5. Nebudeme niesť zodpovednosť za žiadne nepriame ani následné straty vrátane, okrem iného, straty ziskov alebo nepeňažnej škody. Nebudeme niesť zodpovednosť za žiadne straty vyplývajúce z nášho dodržiavania právnych povinností a regulačných požiadaviek.

12.6. Nič v týchto podmienkach nevylučuje našu zodpovednosť za škodu v dôsledku smrti, úrazu alebo ujmy, ani za akúkoľvek inú právnu zodpovednosť, ktorú nemožno vylúčiť alebo zmeniť doplniť dohodou zmluvných strán.

12.7. Nebudeme zodpovední za registráciu alebo platbu daní, poplatkov alebo iných poplatkov vyplývajúcich z vášho používania Abonu alebo služieb uvedených v týchto podmienkach.

12.8. Neprijímame žiadnu zodpovednosť ani povinnosť za internetový obchod, ktorý odmietne akceptovať platbu Abonom, ani za akékoľvek opomenutia zo strany internetového obchodu.

12.9. Nebudeme zodpovední za škody spôsobené vyššou mocou alebo inými nepredvídanými okolnosťami, ktoré sú mimo našej primeranej kontroly.

12.10. Hoci sa snažíme zabezpečiť nepretržitú dostupnosť a udržateľnosť nášho systému, nezaručujeme nepretržitú dostupnosť systému Abon, najmä dostupnosť distribučného centra alebo systémov online obchodu.

12.11. Podľa článku 33 ods. 1 pododseku 2 zákona o platobnom systéme (66/18) nie sme povinní dokázať, že overenie platobnej transakcie bolo vykonané, že platobná transakcia bola riadne zadaná a zaznamenaná, ani že vykonanie platobnej transakcie nebolo ovplyvnené technickou poruchou alebo inou chybou našej služby. Nie sme zodpovední ani za vykonávanie neautorizovaných platobných transakcií a úhradu hodnoty neautorizovaných platobných transakcií, ani za poplatky účtované v súvislosti s vykonaním neautorizovaných platobných transakcií, ak sa účtovali. Ustanovenia článkov 42 až 45 a článku 46 ods. 1, 2 bod 1, ods. 2 a 3 a 4, týkajúce sa podvodu, a ods. 5 zákona o platobnom systéme sa na náš zmluvný vzťah nevzťahujú.

13. Ochrana údajov 

13.1. Týmto nám udeľujete výslovný súhlas s prístupom, spracovaním a uchovávaním všetkých informácií, ktoré ste nám poskytli na účely poskytovania našich služieb podľa týchto podmienok. Uvedené nemá vplyv na naše práva a povinnosti vyplývajúce z nariadení o ochrane údajov.

13.2. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať zrušením svojho Abonu. Ak svoj súhlas odvoláte týmto spôsobom, ukončíme používanie vašich údajov na tento účel, ale môžeme pokračovať v spracúvaní údajov na iné účely, na ktoré máme iné právne dôvody, napríklad keď sme zo zákona povinní viesť záznamy o transakciách.

13.3. Informácie o právnych dôvodoch, postupoch a účele spracúvania osobných údajov, ako aj všetky ostatné informácie v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) možno nájsť na webstránke.

13.4. Na to, aby webstránka správne fungovala a aby sme ju mohli vylepšovať pre váš lepší zážitok, musí byť vo vašom počítači uložené minimálne množstvo informácií (súbory cookie). Používaním webstránky súhlasíte s používaním súborov cookie. Zablokovaním súborov cookie môžete webstránku aj naďalej používať, ale niektoré z jej funkcií nebudú fungovať.

14. Prevod zmluvného vzťahu 

14.1. Sme oprávnení previesť práva a povinnosti vyplývajúce z týchto podmienok na inú spoločnosť kedykoľvek tak, že vás o tom budeme informovať najmenej 1 (jeden) mesiac vopred.

14.2. Neovplyvní to vaše práva. V takom prípade budete mať 1 (jeden) mesiac, počas ktorého môžete podať sťažnosť a okamžite zrušiť zmluvu. Ďalšie informácie nájdete v článku 7 (Ukončenie). V takom prípade vám nebudeme účtovať poplatok za spätné odkúpenie.

14.3. Nie ste oprávnení previesť svoje práva a povinnosti vyplývajúce z týchto podmienok na tretie strany.

15. Rozhodné právo

Tieto podmienky sa riadia chorvátskym právom s výhradnou právomocou chorvátskych súdov, pokiaľ slovenské súdy alebo súdy iného členského štátu nevyžadujú začatie konania pred vnútroštátnym súdom.

16. Oficiálny jazyk komunikácie

Oficiálnym jazykom komunikácie medzi emitentom a používateľom je angličtina alebo slovenčina, hoci je možné komunikovať v iných jazykoch, ak s tým obe strany súhlasia.

17. Dátum účinnosti

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť 1. júla 2024.

Aircash d.o.o.