Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website Skip to main content
 

ABON ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Γενικο??ροικαιΠρο?ποθ?σειςγιατοΗλεκτρονικ?Χρ?μα Abon στηνΕλλ?δα

1. Γενικ?ςΔιατ?ξεις

1.1. Οιπαρ?ντες Γενικο? ?ροι και Προ?ποθ?σεις«?ροι») δι?πουν τα δικαι?ματα και τις υποχρε?σεις σας, καθ?ς και τιςπρο?ποθ?σειςπου ισχ?ουν για τη χρ?ση του ηλεκτρονικο? χρ?ματος«»). Οι ?ροι αποτελο?νμια συμφων?α αν?μεσα σε εσ?ς ως χρ?στη«εσε?ς» ? ο«Χρ?στης») και εμ?ς ωςπ?ροχο υπηρεσι?ν ?κδοσης ηλεκτρονικο? χρ?ματος Abon και αντιπροσωπε?ουν τις διατ?ξεις β?σει των οπο?ων εκδ?δουμε ηλεκτρονικ? χρ?μα καιπαρ?χουμε τις υπηρεσ?εςμαςπου σχετ?ζονταιμε το Abon.

1.2. Ο εκδ?της ηλεκτρονικο? χρ?ματος Abon ε?ναι η Aircash d.o.o., Ulica grada Vukovara 271, HR-10000 Zagreb, προσωπικ?ς αριθμ?ς αναγν?ρισης εμε?ς» ? ο«Εκδ?της»). Εκδ?δουμε ηλεκτρονικ? χρ?μα Abon σ?μφωναμε την εξουσιοδ?τηση ?κδοσης ηλεκτρονικο? χρ?ματοςπου χορηγ?θηκε απ? την Εθνικ? Τρ?πεζα της Κροατ?ας«») (251-020/10-19/BV με ημερομην?α 3 Οκτωβρ?ου 2019). Ο εκδ?της εκδ?δει Abon β?σει τηςπροαναφερθε?σας ?δειαςμε ισχ? σε ολ?κληρο τον Ευρωπα?κ? Οικονομικ? Χ?ρο.

1.3. Με την αγορ? και τη χρ?ση του Abon, αποδ?χεστε τουςπαρ?ντες Γενικο?ς ?ρους και Προ?ποθ?σεις για τη διεξαγωγ?περιστασιακ?ν συναλλαγ?ν. Πριν αγορ?σετε τοπρ?πειπρ?τα να διαβ?σετε τουςπαρ?ντες ?ρους καιπριν χρησιμοποι?σετε τοπρ?πειπρ?τα να αποδεχτε?τε τουςπαρ?ντες ?ρουςπροκειμ?νου να χρησιμοποι?σετε το Abon. Ε?ν δεν συμφωνε?τεμε τουςπαρ?ντες Γενικο?ς ?ρους και Προ?ποθ?σεις ενμ?ρει ? στο σ?νολ? τουςπαρακαλο?μεμην αγορ?ζετε ? χρησιμοποιε?τε το Abon.

1.4. Κατ?πιν σχετικο? αιτ?ματος, τα κ?ντρα διανομ?ςμας (βλ. ?ρθροπαρακ?τω) θα σαςπαρ?σχουν ?να εκτυπωμ?νο αντ?γραφο τωνπαρ?ντων ?ρωνπριν απ? την αγορ? του Abon. Μπορε?τε επ?σης να κατεβ?σετε ?να αντ?γραφο τωνπαρ?ντων ?ρων απ? τον Ιστ?τοπο αν?π?σα στιγμ?.

2. Τροποποι?σειςστουςΓενικο?ς?ρουςκαιΠρο?ποθ?σεις

2.1. Ε?μαστε εξουσιοδοτημ?νοι να τροποποι?σουμε τουςπαρ?ντες ?ρους αν το κρ?νουμε απαρα?τητο ? αν απαιτε?ται να τοπρ?ξουμε β?σει νομοθεσ?ας. Ε?ν σκοπε?ουμε να τοπρ?ξουμε, θα σας ειδοποι?σουμε για τηνπροβλεπ?μενη τροποπο?ηση τουλ?χιστον 2 (δ?ομ?νεςπριν απ? τηνπροτειν?μενη ημερομην?α ?ναρξης ισχ?ος της τροποπο?ησης. Τυχ?ν ειδοποι?σεις και τροποποι?σεις θα δημοσιε?ονται στη διε?θυνση https://abon.cash/ (ο «Ιστ?τοπος»). Συνιστο?με να επισκ?πτεστε τακτικ? τον Ιστ?τοπο για τυχ?ν ειδοποι?σεις και τροποποι?σεις των Γενικ?ν ?ρων και Προ?ποθ?σεων.

2.2. Θα υποθ?σουμε ?τι συμφωνε?τεμε τιςπροτειν?μενες τροποποι?σεις και ?τι τις αποδ?χεστε, ε?ν δεν υποβ?λετε γραπτ? δ?λωση απ?ρριψης των τροποποι?σεωνπριν αυτ?ς τεθο?ν σε ισχ?. Αν αποδ?χεστε τις αλλαγ?ς, αυτ?ς καθ?στανται δεσμευτικ?ς και ισχ?ουν για συναλλαγ?ςμε Abon.

2.3. Πριν απ? την ημερομην?α ?ναρξης ισχ?ος των τροποποι?σεων, ?χετε το δικα?ωμα να καταγγε?λετε τη συμφων?α χωρ?ς επιβ?ρυνσημε ισχ? απ? οποιαδ?ποτε ημερομην?απριν απ? την ημερομην?α ?ναρξης ισχ?ος των τροποποι?σεωνΣτιςπροτειν?μενες τροποποι?σεις των ?ρων, θα σας ενημερ?σουμε για τις συν?πειες τηςμη δ?λωσ?ς σας και για το δικα?ωμα ?μεσης καταγγελ?ας της συμφων?ας χωρ?ς επιβ?ρυνση. Γιαπερισσ?τερεςπληροφορ?ες αναφορικ?με τη διαδικασ?απου σχετ?ζεταιμε την καταγγελ?α της συμφων?ας, σαςπαραπ?μπουμε στο ?ρθρο 7 (Καταγγελ?α).

2.4. Η διε?ρυνση της λειτουργικ?τητας της υπηρεσ?αςμας ? η εφαρμογ? ν?ων υπηρεσι?νπου δενπαρεμβα?νουν στις υπ?ρχουσες υπηρεσ?ες δεν συνιστ? αλλαγ? των ?ρων.

3. Προμ?θειες

3.1. Ο Εκδ?της δεν χρε?νει τον Χρ?στηπρομ?θεια για την ?κδοση ηλεκτρονικο? χρ?ματος.

3.2. Δεν χρε?νουμεπρομ?θεια για τον ?λεγχο του υπολο?που του Abon σαςΩστ?σο, ισχ?ουν οι ακ?λουθεςπρομ?θειες:

3.2.2. Προμ?θεια τ?ρησης της υπηρεσ?ας: η υπηρεσ?απαρ?χεται δωρε?ν για τουςπρ?τουςμ?νεςμετ? την αγορ? και, στη συν?χεια, εφαρμ?ζεταιπρομ?θεια ?ψους 4 ευρ? αν?μ?να. Ηπρομ?θεια αφαιρε?ται απευθε?ας απ? το υπ?λοιπο του Abon σας.

3.2.3. Χρ?ωσημετατροπ?ς νομ?σματος: σ?μφωναμε την Παρ?γραφο 8.5: 2% τουποσο? της συναλλαγ?ς.

3.2.4. Σ?μφωναμε το ?ρθρο 6, η χρεωθε?σαπρομ?θεια εξαργ?ρωσης ε?ναι ?ψους 7,5%.

4. Αγορ? Abon

4.1. Με την αγορ? εν?ς Abon, αποδ?χεστε τουςπαρ?ντες ?ρους και συν?πτετεμαζ?μας συμφων?α ?κδοσης ηλεκτρονικο? χρ?ματος. Η συμφων?α συν?πτεται για απερι?ριστο χρονικ? δι?στημα. Για τεχνικο?ς λ?γους, ε?ναι δυνατ? η εκτ?πωση ημερομην?ας λ?ξης επ? τουΩστ?σο, αυτ? ουδ?λως επηρε?ζει τη δι?ρκεια της συμφων?ας ? την αξ?απου ε?ναι αποθηκευμ?νη στο Α-bon.

4.2. Μπορε?τε να αγορ?σετε ?να Abon σε κ?ντρα διανομ?ςπου ?χουν συν?ψει σ?μβασημαζ?μας«Κ?ντραΔιανομ»). Μπορε?τε να βρε?τε τοπλησι?στερο Κ?ντροΔιανομ?ς στον Ιστ?τοπο χρησιμοποι?ντας τημηχαν? αναζ?τησης Απαγορε?εται η κοιν? χρ?σηπαραστατικ?νμε ?λλα ?τομαμ?σω διαδικτυακ?νπλατφορμ?νμερισμο? αρχε?ων.

4.3. Μπορε?τε να αγορ?σετε ?να Abon αποκλειστικ? σε ?να Κ?ντροΔιανομ?ς αφο?πληρ?σετε τοποσ?που αναγρ?φεται στο«Αξ?α»). Το Abon διατ?θεται στις ονομαστικ?ς αξ?εςπου ορ?ζονται στην εν?τητα 5.1., αλλ? η Aircash διατηρε? το δικα?ωμα ναμην επιτρ?πειπροσωριν? την αγορ? ορισμ?νων ονομαστικ?ν αξι?ν.

4.4. Για να αγορ?σετε ?ναπρ?πει να ε?στε τουλ?χιστον 18 ετ?ν.

4.5. Σε κ?θε Abon εκχωρε?ται ?ναςμοναδικ?ς αριθμ?ς αναγν?ρισης«»). Κατ? την αγορ? εν?ς Abon σε ?να Κ?ντροΔιανομ?ς, θα λ?βετε ?να ?ντυποπαραστατικ?με το PIN εκτυπωμ?νο στοπαραστατικ?μεταξ? ?λλωνπληροφορι?ν Μη γνωστοποιε?τε τιςπληροφορ?εςπου αναγρ?φονται στοπαραστατικ?, ειδικ? το PIN, σε αγν?στους.

4.6. Εκτ?ς απ? τους ?ρουςπου απαριθμο?νται στο ?ρθρο 4, δεν απαιτο?νται ?λλοι ?ροι για την αγορ? εν?ς Abon.

5. ?κδοσηκαιΧρ?σητου Abon

5.1. Το Abon εκδ?δεται υπ? τημορφ?παραστατικο? στις ονομαστικ?ς αξ?εςπουπαρατ?θενται στον Ιστ?τοπο του Εκδ?τη. Κ?θε Abon ?χει ?ναμοναδικ?που αναγρ?φεται στοπαραστατικ?, το οπο?ο αποθηκε?εται στην κεντρικ? β?ση δεδομ?νων του Εκδ?τη.

5.2. Το ηλεκτρονικ? χρ?μα Abon εκδ?δεται αμ?σωςμετ? τη λ?ψη του χρηματικο?ποσο? απ? το Κ?ντροΔιανομ?ς, β?σει του οπο?ου γ?νεστε κ?τοχος ηλεκτρονικο? χρ?ματοςπου εκδ?δεται απ? την Aircash και αποθηκε?εται στο Abon.

5.3. Για τη χρ?ση του Abon και την αγορ?προ??ντων ? υπηρεσι?ν, οι κ?τοχοι του Abon δεν υποχρεο?νται να δημιουργ?σουν λογαριασμ? χρ?στη.

5.4. Με την επιφ?λαξη των διατ?ξεων τηςπροηγο?μενηςπαραγρ?φου τουπαρ?ντος ?ρθρου, κατ? την αγορ? και/? τη χρ?ση του Abon για την αγορ? αγαθ?ν και υπηρεσι?ν σε ορισμ?να Ηλεκτρονικ? Καταστ?ματα, καιμε σκοπ? την εκπλ?ρωση νομικ?ν υποχρε?σεων στον τομ?α τηςπρ?ληψης της νομιμοπο?ησης εσ?δων απ?παρ?νομες δραστηρι?τητες και της καταπολ?μησης της χρηματοδ?τησης της τρομοκρατ?ας ? ?λλων εφαρμοστ?ων κανονισμ?ν, ο Εκδ?τηςμπορε? να απαιτ?σει τηνπροηγο?μενη ταυτοπο?ηση και επαλ?θευση της ταυτ?τητας του χρ?στη του Abon στα Κ?ντραΔιανομ?ς ?μ?σω εφαρμογ?ς της Aircash για κινητ? τηλ?φωνα.

5.5. Μπορε?τε να χρησιμοποι?σετε το Abon για να κ?νετε αγορ?ς σε ηλεκτρονικ? καταστ?ματα (λιανοπωλητ?ς ηλεκτρονικο? εμπορ?ου καιπ?ροχοι υπηρεσι?νπου δ?χονται το Abon ωςμ?σοπληρωμ?ς«Ηλεκτρονικ?Καταστ?ματα»). Μετ? την αγορ?μπορε?τε να χρησιμοποι?σετε το Abon αμ?σως γιαπληρωμ? σε ηλεκτρονικ? καταστ?ματα Για να χρησιμοποι?σετε το Abon, χρει?ζεστεπρ?σβαση σεπροσωπικ? υπολογιστ? ?παρ?μοια συσκευ?πουμπορε? να συνδεθε? στοΔιαδ?κτυο.

5.6. Το Abon χρησιμοποιε?ταιμε την εισαγωγ? εν?ς 16ψ?φιου κωδικο? στη διεπαφ? ιστο? των Ηλεκτρονικ?ν Καταστημ?των. Με την εισαγωγ? του κωδικο? δρομολογε?ται η συναλλαγ?πληρωμ?ς καιμε την ?γκριση της συναλλαγ?ς, ο χρ?στης δ?νει τη συγκατ?θεσ? του για την εκτ?λεση της εντολ?ςπληρωμ?ςΣτη συν?χεια, ο εκδ?της ελ?γχει το υπ?λοιπο του Abon στην κεντρικ? β?ση δεδομ?νων ?λων των εκχωρημ?νων και ενεργ?ν PIN Abon. Αν το υπ?λοιπο ε?ναι θετικ?, το Ηλεκτρονικ? Κατ?στημα λαμβ?νει αμ?σως επιβεβα?ωσηπληρωμ?ς και ο Χρ?στηςμπορε? να διαθ?σει αμ?σως τα αγορασμ?ναπρο??ντα, τις υπηρεσ?ες ? τα ταμειακ? υπ?λοιπα στους λογαριασμο?ς του Ηλεκτρονικο? Καταστ?ματοςΣτη συν?χειαπα?ετε <span

style=’font-size:12.0pt;font-family:”Cambria”,serif;color:black’>να ε?στε κ?τοχος του ηλεκτρονικο? χρ?ματοςπου ?ταν αποθηκευμ?νο στο εν λ?γω Abon.

5.7. Μπορε?τε να χρησιμοποι?σετε ?ναμ?νομ?α φορ? για τηνπλ?ρη ονομαστικ? αξ?α τουΔεν ε?ναι δυνατ? η χρ?ση εν?ςπαραστατικο?που ?χει ?δη χρησιμοποιηθε?, ο?τε ε?ναι δυνατ? η ?κδοση του ?διουπαραστατικο? δ?ο φορ?ς.

5.8. Μπορε?τε να χρησιμοποι?σετεπερισσ?τερα απ? ?ναπαραστατικ? Abon για την ?δια διαδικασ?απληρωμ?ς«συναλλαγ?).

5.9. ?τανπραγματοποιε?τεμιαπληρωμ? Abon, θα σας ζητηθε? να εισ?γετε το PIN σας. Εισ?γοντας το PIN σας, εξουσιοδοτε?τε αμετ?κλητα το Ηλεκτρονικ? Κατ?στημα να υποβ?λει σε εμ?ς α?τημα για να αφαιρ?σουμε τηνπλ?ρη ονομαστικ? αξ?α του Abon σας. Επ?σηςμας εξουσιοδοτε?τε αμετ?κλητα να επεξεργαστο?με τηνπαρακρ?τηση τουποσο? τηςπλ?ρους ονομαστικ?ς αξ?ας απ? το υπ?λοιπο του Abon σας καιμας δ?νετε εντολ? να καταβ?λουμεμιαπληρωμ? ?διουποσο? στο Ηλεκτρονικ? Κατ?στημαΔενμπορε?τε να ακυρ?σετε την εντολ?πληρωμ?ς σαςμετ? την εισαγωγ? του PIN σας.

5.10. ?λες οιπληρωμ?ςπουπραγματοποιο?νταιμε τη χρ?ση Abon εκφρ?ζονται σε Ευρ? (EUR). Ε?νπληρ?σετε για αγαθ? ?/και υπηρεσ?ες σε ?λλο ν?μισμα, τοποσ?πουπρ?πει να καταβληθε? θαμετατραπε? σε Ευρ? σ?μφωναμε το ?ρθρο 8.

5.11. Απαγορε?εται ημεταπ?ληση του Abon χωρ?ς ρητ? ?δεια απ? εμ?ς. Επ?σης, απαγορε?εται οποιαδ?ποτεμεταβ?βαση τουμε ? χωρ?ς αντ?τιμοπου αντ?κειται στους κανονισμο?ς κατ? της νομιμοπο?ησης εσ?δων απ?παρ?νομες δραστηρι?τητες και κατ? της χρηματοδ?τησης της τρομοκρατ?ας. Ειδικ?τερα, απαγορε?εται ηπ?ληση, ημεταπ?ληση, η διανομ? ? η αγορ? Abon σεμη εξουσιοδοτημ?νες διαδικτυακ?ςπλατφ?ρμες. Η απαγ?ρευση αυτ? ισχ?ει ιδ?ως για την κοιν? χρ?ση ? τηνπ?ληση αρχε?ων στο διαδ?κτυομε τη χρ?σηπρογραμμ?τωνμερ?σματος αρχε?ων.

5.12. Αν το Abon σας υποστε? υλικ? φθορ?, θαπρ?πει ναμας ειδοποι?σετε αμ?σως, ε?τε τηλεφωνικ?μπορε?ς να βρεις τον αριθμ? στον Ιστ?τοπο) ε?τεμ?σω email στη διε?θυνση: ([email protected]). Αν η φθορ? δεν επιτρ?πει τη χρ?ση τουπαραστατικο? ? αν η εν λ?γω φθορ? δενμπορε? να αποκατασταθε?, θα σας αποστε?λουμε ?να ν?ο Abon. Αν η αξ?α του νεοεκδοθ?ντος Abon ε?ναι υψηλ?τερη απ? την αξ?α του κατεστραμμ?νου Abon, θαπρ?πει ναπληρ?σετε τη διαφορ?.

6. Εξαργ?ρωση

6.1. Μπορε?τε να ζητ?σετε τηνπλ?ρη εξαργ?ρωση του Abon σας στην ονομαστικ? του αξ?α αν?π?σα στιγμ?. Για τον σκοπ? αυτ?πρ?πει ναμας στε?λετε ?να email στη διε?θυνση [email protected] ζητ?ντας την εξαργ?ρωση ? να καλ?σετε το τμ?μα εξυπηρ?τησηςπελατ?ν στον αριθμ?που αναγρ?φεται στον Ιστ?τοπο. Πριν απ? την εξαργ?ρωσηπρ?πει ναμας δ?σετε τον σειριακ? αριθμ? του Abon σας, το ονοματεπ?νυμ? σας και τον αριθμ? τηλεφ?νου επικοινων?ας σας, ?να αντ?γραφο εν?ς ?γκυρου εγγρ?φου ταυτοπο?ησηςμε φωτογραφ?α (δελτ?ο ταυτ?τητας ? διαβατ?ριο), ?να αντ?γραφο του ?γκυρου Abon, καθ?ς και τον αριθμ? του τραπεζικο? λογαριασμο? σας στην Ευρωπα?κ? ?νωση, τον οπο?ο θ?λετε ναπιστ?σουμεμε το χρηματικ?ποσ?μαζ?με το IBAN και το BIC του εν λ?γω λογαριασμο?. Για την εκπλ?ρωση των νομικ?νμας υποχρε?σεων, ενδ?χεται να ζητ?σουμε ?λλεςπληροφορ?ες απ? εσ?ςπριν απ? την επεξεργασ?αμιας εξαργ?ρωσης. Η εξαργ?ρωσηπραγματοποιε?ται χωρ?ς καθυστ?ρησημετ? τηνπαραλαβ? των ζητηθ?ντωνπληροφορι?ν. Προμ?θεια εξαργ?ρωσης χρε?νεταιμ?νο στις ακ?λουθεςπεριπτ?σεις:

6.1.1. ανμια συμφων?α ορ?ζει τη δι?ρκεια ισχ?ος της συμφων?ας και ακυρ?σετε τη συμφων?απριν απ? τη λ?ξη της εν λ?γω δι?ρκειας,

6.1.2.ε?ν ζητ?σετε εξαργ?ρωσηπριν απ? τη λ?ξη της συμφων?ας, εκτ?ς απ? τηνπερ?πτωσηπου αναφ?ρεται στο σημε?ο 6.1.1. τηςπαρο?σαςπαραγρ?φου, ?

6.1.3. αν ζητ?σετε εξαργ?ρωσημετ? τη λ?ξη εν?ς ?τους απ? την ημερομην?α καταγγελ?ας της συμφων?ας.

7. Καταγγελ?α

7.1. ?χετε το δικα?ωμα να διακ?ψετε τη χρ?ση του Abon αν?π?σα στιγμ? και να ζητ?σετε την εξαργ?ρωση του υπολειπ?μενου κεφαλα?ου σ?μφωναμε το ?ρθρο 6.

7.2. Αν αποφασ?σετε να διακ?ψετε τη χρ?ση του Abon και να ζητ?σετε εξαργ?ρωση, θα σας καταβ?λουμε ?λο το υπολειπ?μενομη χρησιμοποιηθ?ν κεφ?λαιο χωρ?ς καθυστ?ρηση, αφο?παρακρατ?σουμε τοποσ? τηςπρομ?θειας σ?μφωναμε το ?ρθρο 6, εφ?σον απαιτε?ται.

7.3. Σεπερ?πτωση υποψ?ας απ?της ? κατ?χρησης του Abon, ? για λ?γους ασφαλε?ας, ? αν επιβ?λλεται λ?γω συμμ?ρφωσηςμε τη νομοθεσ?α, ?χουμε το δικα?ωμα να κλειδ?σουμε αμ?σως το Abon σας. Αυτ? ισχ?ει, γιαπαρ?δειγμα, σεπερ?πτωση υποψ?ας ?τι ?να Abon αγορ?στηκεμ?σω διαδικτυακ?ς κοιν?ς χρ?σης ?π?λησης αρχε?ων, ?παρ?μοιαςπρ?ξης, ?ναντι αμοιβ?ς ? δωρε?ν. Αν επικοινων?σετεμαζ?μας και διαπιστ?σουμε ?τι αυτ?ς οιπεριστ?σεις δεν υφ?στανταιπλ?ον, θα σαςπαρ?σχουμε ?να Abon αντικατ?στασης. Ε?ν η αξ?α του νεοεκδοθ?ντος Abon ε?ναι υψηλ?τερη απ? την εναπομ?νουσα αξ?α του κλειδωμ?νου Abon, θαπρ?πει ναπληρ?σετε τη διαφορ?.

8. Ν?μισμα

8.1. Το Abon εκδ?δεται σε Ευρ? (EUR)

8.2. Τομπορε? να χρησιμοποιηθε? σε Ηλεκτρονικ? Καταστ?ματα στην Ελλ?δα.

8.3. Τομπορε? επ?σης να χρησιμοποιηθε? στο εξωτερικ? για διασυνοριακ?ς και διεθνε?ς συναλλαγ?ς σε Ηλεκτρονικ? Καταστ?ματα αλλοδαπ?ςπου δ?χονται το Abon ωςμ?σοπληρωμ?ςΣε αυτ?ν τηνπερ?πτωση, η τιμ? τωνπρο??ντων και των υπηρεσι?νμπορε? να εκφρ?ζεται σε ξ?νο ν?μισμα αντ? του Ευρ? (EUR).

8.4. ?λες οιπληρωμ?ς γιαπρο??ντα και υπηρεσ?ες σε οποιοδ?ποτε ν?μισμα εκτ?ς του Ευρ?μετατρ?πονται σε Ευρ?με β?ση την ισχ?ουσα τιμ?π?λησης Aircash την ημερομην?α της συναλλαγ?ς Πριν απ? την ?ναρξημιας συναλλαγ?ςπληρωμ?ς, τοποσ?, στο ν?μισμα της αλλοδαπ?ς, και η ισχ?ουσα συναλλαγματικ? ισοτιμ?α εμφαν?ζονται στον ιστ?τοπο του εμπ?ρου. Πριν απ? τηνπραγματοπο?ησημιαςπληρωμ?ς σε ξ?νο ν?μισμαπρ?πει να συναιν?σετε στημετατροπ? των νομισμ?των σ?μφωναμε τουςπαραπ?νω ?ρους.

8.5. Για κ?θε συναλλαγ?πουπεριλαμβ?νειμετατροπ? νομ?σματος (?ταν το ν?μισμα τουπαραστατικο? ε?ναι διαφορετικ? απ? το ν?μισμαπληρωμ?ς στο Ηλεκτρονικ? Κατ?στημα), ισχ?ειπρ?σθετη χρ?ωσηπρομ?θειας για τημετατροπ? νομ?σματος σ?μφωναμε το ?ρθρο Ανμια εμπορικ? τρ?πεζα χρε?νειπρομ?θεια για τημετατροπ? νομ?σματος, αυτ? υπολογ?ζεται και χρε?νεται ξεχωριστ? απ? τη δικ?μαςπρομ?θεια και χρε?νεται στο Abon σας.

9. Δ?ουσαΕπιμ?λεια, Ασφ?λειακαιΠροστασ?αμ?σω

9.1. Αποτελε? δικ? σας ευθ?νη να επαληθε?σετε ?τι το Abon σαςπερι?χει κωδικ? PIN και σειριακ? αριθμ?. Μ?λιςπαραλ?βετε το Abon, υποχρεο?στε να λ?βετε ?λα τα ε?λογαμ?τρα για τηνπροστασ?α των εξατομικευμ?νων χαρακτηριστικ?ν ασφαλε?ας του Abon. Ε?ν δενμπορε?τε να διαβ?σετε τον κωδικ? PIN ?/και τον σειριακ? αριθμ? του Abon σας ? ε?νπιστε?ετε ?τι ε?ναι καθ οποιονδ?ποτε τρ?πο λανθασμ?ναπρ?πει ναμας ειδοποι?σετε αμ?σως τηλεφωνικ?μπορε?τε να βρε?τε τον αριθμ? στον Ιστ?τοπο) ?μ?σω email ([email protected]) αναφ?ροντας τον σειριακ? αριθμ? του Abon και τα στοιχε?α επικοινων?ας σας. Αν οι ισχυρισμο? σας αποδειχθο?ν β?σιμοι, θα σας αποστε?λουμε ?να ν?ο Abon.

9.2. Πρ?πει να φυλ?σσετε και ναπροστατε?ετε το PIN του Abon σας απ?μη εξουσιοδοτημ?νηπρ?σβαση απ? τρ?τους Κανε?ς, ο?τεκανεμε?ς, δεν?χειτοδικα?ωμαναζητ?σειτο PIN σας, εκτ?ςκατ?τιςπληρωμσεηλεκτρονικ?καταστ?ματα.

9.3. ?λες οι συναλλαγ?ςπουπραγματοποιο?νται χρησιμοποι?ντας το Abon ? το PIN σας θα αντιμετωπ?ζονται ως συναλλαγ?ςπου εκτελο?νται απ? εσ?ς.

9.4. Ε?νπιστε?ετε ?τι κ?ποια απ? τις συναλλαγ?ς σας ?χει εκτελεστε? εσφαλμ?να, ? σεπερ?πτωση απ?λειας, κακ?ς χρ?σης ?μη εξουσιοδοτημ?νης χρ?σης εν?ς Abon, θαπρ?πει ναμας ειδοποι?σετε χωρ?ς καθυστ?ρηση, αλλ? σε κ?θεπερ?πτωση εντ?ςμην?ν απ? την ημερομην?α της συναλλαγ?ς.

9.5. Σεπερ?πτωση κλοπ?ς του Abon σαςπρ?πει ναμας ενημερ?σετε τηλεφωνικ? χωρ?ς καθυστ?ρησημπορε?τε να βρε?τε τον αριθμ? στον Ιστ?τοπο) ?μ?σω email ([email protected]) για να κλειδ?σουμε το υπ?λοιποποσ? του Abon σας. Για να κλειδ?σουμε ?να Abon, χρειαζ?μαστε <span

style=’font-size:12.0pt;font-family:”Cambria”,serif;color:black’>τον σειριακ? αριθμ? του. Αφο?μας ειδοποι?σετε, θα κλειδ?σουμε το Abon σας χωρ?ς καθυστ?ρηση και θα σαςπαρ?σχουμε ?να ν?ο αντικατ?στασης αξ?ας αντ?στοιχης του υπολο?πουμετ? το κλε?δωμα. Ε?ν η αξ?α του νεοεκδοθ?ντος Abon ε?ναι υψηλ?τερη απ? την εναπομ?νουσα αξ?α του κλειδωμ?νου Abon, θαπρ?πει ναπληρ?σετε τη διαφορ?.

9.6. Για ναμπορ?σουμε να σαςπαραδ?σουμε ?να ν?οπρ?πει ναμας αποστε?λετε το αποδεικτικ? αγορ?ς του κλεμμ?νουΣεπερ?πτωση κλοπ?ς εν?ς Abon, ενδ?χεται να σας ζητ?σουμε ναμας δ?σετε τον αριθμ? αστυνομικο?μητρ?ου καταγραφ?ς τουπεριστατικο?.

9.7. Δεν θα ε?στε υπε?θυνοι για συναλλαγ?ςπληρωμ?νπουπροκ?πτουν απ? τη χρ?ση εν?ς χαμ?νου ? κλεμμ?νου Abon ? απορρ?ουν απ? ?λλου τ?που κατ?χρηση, οι οπο?ες ?χουν εκτελεστε? αφο?μας ?χετε ειδοποι?σει. Τα ανωτ?ρω δεν ισχ?ουν σεπερ?πτωση δ?λιας συμπεριφορ?ς εκμ?ρους σας.

9.8. Ε?ν χ?σετε το Abon σας ? κλαπε? και δεν το αναφ?ρετε ? το καταστ?σετεμε οποιονδ?ποτε τρ?πο δυσαν?γνωστο, δεν θα θεωρηθο?με υπε?θυνοι γι αυτ? και δεν θα το αντικαταστ?σουμε Λ?βετε υπ?ψη ?τι σε αυτ?ν τηνπερ?πτωση ενδ?χεται να χ?σετε ολ?κληρο τοποσ?που ε?ναι αποθηκευμ?νο στο Abon.

10. Ενστ?σειςκαιΚαταγγελ?ες

10.1. Αν, για οποιονδ?ποτε λ?γο, δενμε?νετε ευχαριστημ?νοιμε το Abon ? τις υπηρεσ?εςπουπαρ?χονται απ? εμ?ς, ενημερ?στεμαςμ?σω email στη διε?θυνση [email protected], ?στε ναμπορ?σουμε να διερευν?σουμε τιςπεριστ?σεις στις οπο?ες αναφ?ρεστε στην καταγγελ?α σας.

10.2. Τυχ?ν καταγγελ?ες επιλ?ονται το αργ?τερο εντ?ς δ?κα (10) ημερ?ν απ? τηνπαραλαβ? τους και σας αποστ?λλεται απ?ντηση στη διε?θυνση email απ? την οπο?α απεστ?λη η καταγγελ?α.

10.3. Κατ?παρ?κκλιση απ? τα ανωτ?ρω, ε?ν δεν ε?μαστε σε θ?ση να σαςπαρ?σχουμε απ?ντηση εντ?ς τηςπροθεσμ?αςπου αναφ?ρεται ανωτ?ρω στην Παρ?γραφο 10.2. τουπαρ?ντος ?ρθρου για λ?γουςπ?ραν του ελ?γχουμας, θα σαςπαρ?σχουμε τηνπροσωριν?μας απ?ντηση εντ?ς της εν λ?γωπροθεσμ?ας, αναφ?ροντας τους λ?γους της καθυστ?ρησης απ?κρισης στην καταγγελ?α και τηνπροθεσμ?α εντ?ς της οπο?ας θα λ?βετε την τελικ? απ?ντηση, η οπο?α δεν θα υπερβα?νει τις τρι?νταπ?ντε (35) ημ?ρες απ? την ημερομην?απαραλαβ?ς της καταγγελ?αςΣτην τελικ? απ?ντησ?μας στην καταγγελ?α, θα σαςπαραπ?μψουμε επ?σης στη δυνατ?τητα υποβολ?ς καταγγελ?ας στην Εθνικ? Τρ?πεζα της Κροατ?ας (CNB).

10.4. Ε?νπιστε?ετε ? ε?ν οποιοδ?ποτε ?λλοπρ?σωπομε ?ννομο συμφ?ρον, συμπεριλαμβανομ?νων των εν?σεων καταναλωτ?νπιστε?ει ?τι ?χουμεπαραβι?σει τις υποχρε?σειςμαςπου απορρ?ουν απ? τον Τ?τλο II ?/και III του Ν?μουπερ?Συστημ?των Πληρωμ?ν ? του Ν?μουπερ? Ηλεκτρονικο? Χρ?ματος ? ?τι ?χουμε ενεργ?σει κατ?παρ?βαση του Κανονισμο? (ΕΕ) 2015/751 ?/και του ?ρθρουπαρ?γραφοι 2, 3 και 4 του Ν?μου για την Εφαρμογ? των Κανονισμ?ν της ΕΕπου δι?πουν ταΣυστ?ματα Πληρωμ?νμπορε?τε να υποβ?λετε καταγγελ?α στη CNB η οπο?α ε?ναι η αρμ?δια αρχ?.

10.5. Εκτ?ς απ? την υποβολ? καταγγελ?ας στημπορε?τε επ?σης να υποβ?λετεπρ?ταση εναλλακτικ?ς επ?λυσης διαφορ?ν για καταναλωτικ?ς διαφορ?ς. Μπορε?τε να υποβ?λετε τηνπρ?ταση στο Κ?ντροΔιαμεσολ?βησης του Οικονομικο? Επιμελητηρ?ου Κροατ?ας, Zagreb, Rooseveltov trg 2 (www.hgk.hr/centar-za-mirenje). ?χουμε την υποχρ?ωση να συμμετ?χουμε σε διαδικασ?ες εναλλακτικ?ς επ?λυσης διαφορ?νπου ?χουν κινηθε? κατ αυτ?ν τον τρ?πο.

11. Διαφων?εςμεΚαταστ?ματα

11.1. Ε?ν δεν σας ικανοποι?σειμια αγορ?πουπραγματοποι?σατε χρησιμοποι?ντας το Abon, θαπρ?πει να επιλ?σετε τυχ?ν ζητ?ματα απευθε?αςμε το Ηλεκτρονικ? Κατ?στημαΔεν ε?μαστε υπε?θυνοι για τηνποι?τητα, την ασφ?λεια, τη νομιμ?τητα, τα νομικ? και ουσι?δη ελαττ?ματα ? οποιαδ?ποτε ?λληπερ?σταση ? ιδι?τηταπου σχετ?ζεταιμε τα αγαθ? ? τις υπηρεσ?εςπου αγορ?ζετε χρησιμοποι?ντας το Abon.

11.2. Μ?λις χρησιμοποι?σετε το Abon σας για ναπραγματοποι?σετεμια αγορ? και εισ?γετε το PIN σας, δενμπορο?μεπλ?ον να σταματ?σουμε τη συναλλαγ?.

12. Ευθ?νη

12.1. Ε?ν υποστε?τε ζημ?ες ως συν?πεια εσκεμμ?νων ενεργει?ν ? βαρι?ς αμ?λειας εκμ?ρουςμας, θα ε?μαστε υπε?θυνοι για τις ζημ?ες και την απ?λειαπου θα υποστε?τεμ?χρι τοποσ?που αντιστοιχε? στο υπ?λοιπο του Abon σας– δεν ε?μαστε υπε?θυνοι ο?τε αναλαμβ?νουμε ευθ?νη για ?λλες απ?λειες ? ζημ?ες (γιαπαρ?δειγμα, απ?λεια τιμ?ς, φ?μης, ηθικ? βλ?βη κ.λ.).

12.2. Σεπερ?πτωσηπου ηπληρωμ?πραγματοποι?θηκε εσφαλμ?να λ?γω δικο?μας λ?θους, χωρ?ς καθυστ?ρηση και κατ? τη διακριτικ?μας ευχ?ρεια, ε?τε (i) θα εκδ?σουμε και θα σας αποστε?λουμε ?ναν ν?ο κωδικ? PIN ε?τε (ii) θα πληρ?σουμε στον τραπεζικ? σας λογαριασμ? στην Ευρωπα?κ? ?νωση το ποσ? της πληρωμ?ς, συμπεριλαμβανομ?νων ?λων των προμηθει?ν που χρε?νονται στο Abon σας. Για να τοπρ?ξουμε, ?χουμε το δικα?ωμα να σας ζητ?σουμε το αποδεικτικ? αγορ?ς του Abon, καθ?ς και τα στοιχε?α ταυτ?τητας και λογαριασμο? (ε?ν απαιτε?ται). Ταπαραπ?νω δεν ισχ?ουν για τις ακ?λουθεςπεριπτ?σεις, κατ? τις οπο?ες φ?ρετε την ευθ?νη για τυχ?ν ζημ?α στο Α-bon:

12.2.1. ε?ν ενεργ?σατεμε δ?λο ? θ?σατε σε κ?νδυνο την ασφ?λεια του Abon σας εκπροθ?σεως ? εκ βαρε?ας αμ?λειας? ?

12.2.2. ε?ν αποτ?χατε να θ?σετε υπ? αμφισβ?τηση και ναμας αναφ?ρετεμια εσφαλμ?να εκτελεσθε?σα συναλλαγ? εντ?ςμην?ν απ? την ημερομην?α της συναλλαγ?ς.

12.3. Σεπερ?πτωση εσφαλμ?νης ? εσφαλμ?να εκτελεσθε?σαςπληρωμ?ς, θα λ?βουμε ε?λογαμ?τρα για να σε βοηθ?σουμε στον εντοπισμ? και την αν?κτηση του χρηματικο?ποσο?.

12.4. Δεν ε?μαστε υπε?θυνοι για τυχ?ν διακοπ? ? επιδε?νωση των υπηρεσι?νμας ? για διακοπ? ? επιδε?νωση των υπηρεσι?ν διαμεσολ?βησης στις οπο?ες βασ?ζονται οι υπηρεσ?εςμας σ?μφωναμε τουςπαρ?ντες ?ρους, ε?ν η εν λ?γω διαταραχ? ? επιδε?νωσηπροκαλε?ται απ? ?κτακτες και απρ?βλεπτεςπεριστ?σειςπ?ραν του ε?λογου ελ?γχουμας ? του ελ?γχου του διαμεσολαβητ?με τον οπο?ο σχετ?ζεται.

12.5. Δεν ε?μαστε υπε?θυνοι για τυχ?ν ?μμεσες ? επακ?λουθες απ?λειες, συμπεριλαμβανομ?νων, ενδεικτικ?, απολεσθ?ντων κερδ?ν ? ηθικ?ς βλ?βηςΔεν ε?μαστε υπε?θυνοι για τυχ?ν απ?λειεςπουπροκ?πτουν απ? τη συμμ?ρφωσ?μαςμε τις νομικ?ς υποχρε?σεις και τις κανονιστικ?ς απαιτ?σεις.

12.6. Τ?ποτα στουςπαρ?ντες ?ρους δεν αποκλε?ει την ευθ?νημας για ζημ?εςπουπροκ?πτουν απ? θ?νατο, τραυματισμ? ? σωματικ? βλ?βη ? για οποιαδ?ποτε ?λλη νομικ? ευθ?νηπου δενμπορε? να αποκλειστε? ? να τροποποιηθε?με συμφων?α τωνμερ?ν.

12.7. Δεν ε?μαστε υπε?θυνοι για τη δ?λωση ? την καταβολ? τυχ?ν φ?ρωνπρομηθει?ν ? ?λλων χρε?σεωνπουπροκ?πτουν απ? τη χρ?ση του Abon ? των υπηρεσι?νπου αναφ?ρονται στουςπαρ?ντες ?ρους.

12.8. Δεν αναλαμβ?νουμε καμ?α ευθ?νη ? υποχρ?ωση για την ?ρνηση του Ηλεκτρονικο? Καταστ?ματος να δεχθε?πληρωμ?με Α-bon ? για τυχ?νπαραλε?ψειςπου ?γιναν απ? το Ηλεκτρονικ? Κατ?στημα.

12.9. Δεν ε?μαστε υπε?θυνοι για ζημ?εςπουπροκ?πτουν λ?γω ανωτ?ρας β?ας ? ?λλων απρ?βλεπτωνπεριστ?σεωνπ?ραν του ε?λογου ελ?γχουμας.

12.10. Παρ?λοπουπροσπαθο?με να διασφαλ?ζουμε τη συνεχ? διαθεσιμ?τητα και βιωσιμ?τητα του συστ?ματ?ςμας, δεν εγγυ?μαστε τη συνεχ? διαθεσιμ?τητα του συστ?ματος Abon, ιδ?ως τη διαθεσιμ?τητα των συστημ?των του Κ?ντρουΔιανομ?ς ? του Ηλεκτρονικο? Καταστ?ματος.

12.11. Σ?μφωναμε το ?ρθρο 33, Παρ?γραφος 1, Εδ?φιο 2 του Ν?μουπερ?Συστημ?των Πληρωμ?ν (OG 66/18), δεν ?χουμε καμ?α υποχρ?ωση να αποδε?ξουμε ?τιπραγματοποι?θηκε ηπιστοπο?ηση της γνησι?τητας τηςπρ?ξηςπληρωμ?ς, ?τι ηπρ?ξηπληρωμ?ς καταχωρ?στηκε και καταγρ?φηκε ορθ? και ?τι η εκτ?λεση τηςπρ?ξηςπληρωμ?ς δεν επηρε?στηκε απ? τεχνικ? δυσλειτουργ?α ? ?λλο ελ?ττωμα της υπηρεσ?αςμας. Επ?σης, δεν ε?μαστε υπε?θυνοι για την εκτ?λεσημη εγκεκριμ?νωνπρ?ξεωνπληρωμ?ς και την επιστροφ? της αξ?ας τωνμη εγκεκριμ?νωνπρ?ξεωνπληρωμ?ς, ο?τε για τιςπρομ?θειεςπου χρε?νονται σε σχ?σημε την εκτ?λεσημη εγκεκριμ?νωνπρ?ξεωνπληρωμ?ς, εφ?σον υπ?ρχουν. Οι διατ?ξεις των ?ρθρων 42 ?ως 45 και 46 (1), (2) (1), (2) και (3) και (4), στον βαθμ?που σχετ?ζονταιμε απ?τη, και (5) του Ν?μουπερ?Συστημ?των Πληρωμ?ν δεν ισχ?ουν για τη συμβατικ?μας σχ?ση.

13. Προστασ?αδεδομ?νων

13.1. Με τοπαρ?ν συναινε?τε ρητ? στηνπρ?σβαση, επεξεργασ?α και τ?ρηση απ? εμ?ς ?λων τωνπληροφορι?νπουμας ?χετεπαρ?σχειμε στ?χο τηνπαροχ? των υπηρεσι?νμας σ?μφωναμε τουςπαρ?ντες ?ρους. Ταπαραπ?νω δεν επηρε?ζουν τα δικαι?ματα και τις υποχρε?σειςμας β?σει των κανονισμ?νπροστασ?ας δεδομ?νων.

13.2. Μπορε?τε να ανακαλ?σετε την εν λ?γω συνα?νεση αν?π?σα στιγμ? ακυρ?νοντας το Abon σου. Ε?ν ανακαλ?σετε τη συνα?νεσ? σαςμε αυτ?ν τον τρ?πο, θα σταματ?σουμε να χρησιμοποιο?με τα δεδομ?να σας για αυτ?ν τον σκοπ?, αλλ? ενδ?χεται να συνεχ?σουμε να επεξεργαζ?μαστε τα δεδομ?να για ?λλους σκοπο?ς για τους οπο?ους ?χουμε ?λλους νομικο?ς λ?γους, ?πως ε?ν ε?μαστε υποχρεωμ?νοι να τηρο?με αρχε?α συναλλαγ?ν β?σει ν?μου.

13.3. Πληροφορ?ες σχετικ?με τους νομικο?ς λ?γους, τις διαδικασ?ες και τον σκοπ? της επεξεργασ?ας δεδομ?νωνπροσωπικο? χαρακτ?ρα, καθ?ς και ?λες τις ?λλεςπληροφορ?ες σ?μφωναμε τον Κανονισμ? (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπα?κο? Κοινοβουλ?ου και τουΣυμβουλ?ου για τηνπροστασ?α των φυσικ?νπροσ?πων ?ναντι της επεξεργασ?ας τωνπροσωπικ?ν δεδομ?νων και για την ελε?θερη κυκλοφορ?α των δεδομ?νων αυτ?ν (Γενικ?ς Κανονισμ?ς για την Προστασ?αΔεδομ?νων) διατ?θενται στον Ιστ?τοπο.

13.4. Για την ορθ? λειτουργ?α του Ιστ?τοπου και για να καθ?σταται δυνατ? η αναβ?θμισ? τουμε στ?χο τη βελτ?ωση της εμπειρ?απερι?γησ?ς σαςπρ?πει να αποθηκευτε? στον υπολογιστ? σας ?νας ελ?χιστος αριθμ?ςπληροφορι?ν (cookies). Με τη χρ?ση του Ιστ?τοπου, συναινε?τε στη χρ?ση των cookies. Με τον αποκλεισμ? τωνμπορε?τε να εξακολουθε?τε ναπεριηγε?στε στον ιστ?τοπο, αλλ? ορισμ?να απ? τα χαρακτηριστικ? του δεν θα λειτουργο?ν.

14. Μεταβ?βασητηςΣυμβατικ?ςΣχ?σης

14.1. ?χουμε εξουσιοδ?τηση ναμεταβιβ?σουμε τα δικαι?ματα και τις υποχρε?σειςπου απορρ?ουν απ? τουςπαρ?ντες ?ρους σε ?λλη εταιρε?α αν?π?σα στιγμ?, ειδοποι?ντας σας τουλ?χιστον 1 (?νανμ?ναπριν απ? την εν λ?γωμεταβ?βαση.

14.2. Κ?τι τ?τοιο δεν θα επηρε?σει τα δικαι?ματ? σαςΣτηνπερ?πτωση αυτ?, θα ?χετε στη δι?θεσ? σας 1 (?ναμ?να κατ? τη δι?ρκεια του οπο?ουμπορε?τε να υποβ?λετε καταγγελ?α και να ακυρ?σετε τη συμφων?αμε ?μεση ισχ?. Γιαπερισσ?τερεςπληροφορ?ες, βλ. ?ρθρο 7 (Καταγγελ?αΣε αυτ? τηνπερ?πτωση, δεν θα σας χρε?σουμεμεπρομ?θεια εξαργ?ρωσης.

14.3. Δεν ?χετε εξουσιοδ?τηση ναμεταβιβ?σετε τα δικαι?ματα και τις υποχρε?σειςπου απορρ?ουν απ? τουςπαρ?ντες ?ρους σε τρ?τους.

15. Ισχ?ουσαΝομοθεσ?α

Αυτο? οι ?ροι δι?πονται απ? το κροατικ? δ?καιο με την αποκλειστικ? δικαιοδοσ?α των δικαστηρ?ων της Κροατ?ας, εκτ?ς ε?ν η νομοθεσ?α της Ελλ?δας ? ?λλου κρ?τους μ?λους απαιτε? την ?σκηση αγωγ?ς σε αυτ?ς τις χ?ρες.

16. Επ?σημηΓλ?σσαΕπικοινων?ας

Η επ?σημη γλ?σσα επικοινων?αςμεταξ? του Εκδ?τη και του Χρ?στη ε?ναι η αγγλικ? και η κροατικ?, αν και ε?ναι δυνατ? η επικοινων?α σε ?λλες γλ?σσες εφ?σον συμφωνηθε? απ? αμφ?τερα ταμ?ρη.

17. Ημερομην?α?ναρξηςΙσχ?ος:

Οιπαρ?ντες Γενικο? ?ροι και Προ?ποθ?σεις τ?θενται σε ισχ? στις 19 Μαρτ?ου 2024.

Aircash d.o.o.