Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website Skip to main content
 

Všeobecné obchodní podmínky – Celosvětové

Jedná se o český překlad podmínek a služeb A-bon pouze informativního charakteru. K právům a povinnostem platí i konkrétní podmínky pro danou zemi. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí mezi zněním tohoto překladu a specifickými platnými smluvními podmínkami pro konkrétní zemi mají v každém případě přednost tyto podmínky.

1. Obecná ustanovení 

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky („podmínky“) upravují tvé práva a povinnosti, jakož i podmínky platné pro používání elektronických peněz A-bon („A-bon“). Podmínky představují dohodu mezi tebou jako uživatelem („vy“ nebo „uživatel“) a námi jako poskytovatelem služeb vydávání elektronických peněz A-bon a představují ustanovení, podle kterých vydáváme elektronické peníze a poskytujeme naše služby, související s A-bon.

1.2. Vydavatelem elektronických peněz A-bon je Aircash d.o.o., Ulica grada Vukovara 271, HR-10000 Záhřeb, osobní identifikační číslo (PID): HR99833713101 („my“ nebo „emitent“). Elektronické peníze A-bon vydáváme v souladu s oprávněním vydávat elektronické peníze, uděleným Chorvatskou národní bankou („CNB“) (251-020/10-19/BV ze dne 3. října 2019). Emitent vydává A-bon na základě výše uvedené licence, platné v celém Evropském hospodářském prostoru.

1.3. Nákupem a používáním A-bon přijímáš tyto všeobecné obchodní podmínky pro provádění příležitostných transakcí. Před zakoupením A-bon si musíš nejprve přečíst tyto podmínky a před použitím A-bon je musíš nejprve přijmout a až poté budeš moci A-bon používat. Pokud nesouhlasíš s těmito všeobecnými obchodními podmínkami ať už zčásti nebo zcela, nekupuj a ani nepoužívej A-bon.

1.4. Na požádání ti naše distribuční centra (viz článek 4 níže) poskytnou tištěnou kopii těchto podmínek před zakoupením A-bon. Kopii podmínek si také můžeš kdykoli stáhnout z našich webových stránek.

2. Změny všeobecných obchodních podmínek

2.1. Jsme oprávněni změnit tyto podmínky, pokud to považujeme za nutné nebo pokud to vyžaduje zákon. Pokud tak zamýšlíme učinit, oznámíme ti zamýšlenou změnu nejméně 2 (dva) měsíce před navrhovaným dnem účinnosti úpravy. Jakákoli upozornění a změny budou zveřejněny na https://aircash.eu (dále jen „web“). Navštěvuj prosím pravidelně naše webové stránky, kde nalezneš možná upozornění a změny všeobecných obchodních podmínek.

2.2. Automaticky budeme předpokládat, že s navrhovanými změnami souhlasíš a že je přijímáš. Pokud tomu tak není, předlož prosím písemné prohlášení o zamítnutí změn předtím, než vstoupí v platnost. Pokud změny přijmeš, stanou se závaznými a budou se vztahovat na transakce s A-bon.

2.3. Před datem účinnosti změn máš právo smlouvu bezplatně vypovědět s účinností ke kterémukoli datu před datem účinnosti řečených změn. V navrhovaných změnách podmínek vás poučíme o důsledcích tvého mlčení a o právu na okamžité a bezplatné ukončení smlouvy. Pro více informací o postupu souvisejícím s ukončením smlouvy odkazujeme na článek 7 (ukončení).

2.4. Rozšíření funkčnosti našich služeb nebo zavedení nových služeb, které nejsou v rozporu se stávajícími službami, nepředstavuje změnu podmínek.

3. Poplatky

3.1. Emitent neúčtuje uživateli A-bon poplatek za vydání elektronických peněz.

3.2. Za kontrolu tvého zůstatku A-bon neúčtujeme žádný poplatek. Jsou avšak účtovány následující poplatky:

3.2.2 Poplatek za údržbu: prvních 6 měsíců po zakoupení je zdarma, poté se účtuje poplatek ve výši (výši poplatku nalezneš v podmínkách pro danou zemi). Poplatek je odečten přímo z tvého zůstatku A-bon.

3.2.3 Poplatek za převod měny: v souladu s odstavcem 8.5: 2 % z částky transakce.

3.2.4. Poplatek za odkup je účtován v souladu s článkem 6 a to ve výši 7,5 %.

4. Nákup A-bon

4.1. Zakoupením A-bon přijímáš tyto podmínky a uzavíráš s námi smlouvu o vydávání elektronických peněz. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Z technických důvodů je možné, aby na A-bonu bylo vytištěno datum vypršení jeho platnosti. To však nijak neovlivňuje dobu trvání smlouvy ani hodnotu uloženou v A-bonu.

4.2. A-bon si můžeš zakoupit v distribučních centrech, která s námi uzavřela smlouvu („distribuční centra“). Své nejbližší distribuční centrum můžeš pomocí vyhledávače najít na našich webových stránkách. Sdílení poukázek A-bon s jinými osobami prostřednictvím online platforem pro sdílení souborů je zakázáno.

4.3. A-bon si můžeš zakoupit výhradně v distribučním centru po zaplacení částky vytištěné na A-bonu („hodnota“). A-bon je k dispozici v nominálních hodnotách definovaných v části 5.1.

4.4. Abys sis mohl/a koupit A-bon, musíš být starší 18 let.

4.5. Každému A-bonu je přiděleno jedinečné identifikační číslo („PIN“). Při nákupu A-bonu v distribučním centru obdržíš mimo jiné papírový poukaz s vytištěným PINem. Údaje z voucheru, zejména PIN, nesděluj cizím osobám.

4.6. Kromě podmínek, uvedených v článku 4, nejsou pro nákup A-bonu vyžadovány žádné další podmínky.

5. Vydávání a používání A-bon

5.1. A-bon je emitován ve formě poukázky v nominálních hodnotách, uvedených na webových stránkách emitenta. Každý A-bon má unikátní PIN, obsažený ve voucheru, který je uložen v centrální databázi emitenta.

5.2. Elektronické peníze A-bon jsou vydávány ihned po přijetí peněžních prostředků v distribučním centru, čímž se stáváš držitelem elektronických peněz, vydaných Aircash a uložených v A-bon.

5.3. Pro použití A-bon a nákup produktů nebo služeb si držitelé A-bonu nemusí vytvořit uživatelský účet.

5.4. A-bon můžeš použít k nákupům v internetových obchodech (prodejci elektronického obchodu a poskytovatelé služeb), které přijímají A-bon jako platební prostředek („internetové obchody“). Po zakoupení můžeš A-bon okamžitě použít k platbě v internetových obchodech. Chceš-li používat A-bon, potřebuješ přístup k osobnímu počítači nebo podobnému zařízení, které se může připojit k internetu.

5.5. A-bon se používá zadáním 16místného kódu do webového rozhraní internetových obchodů. Zadáním kódu je zahájena platební transakce a autorizací transakce dává uživatel souhlas s provedením platebního příkazu. Emitent následně zkontroluje zůstatek A-bonu v centrální databázi všech přidělených a aktivních PINů A-bon. Pokud je zůstatek kladný, internetový obchod okamžitě obdrží potvrzení o platbě a uživatel může v ten moment disponovat se zakoupenými produkty, službami nebo hotovostními zůstatky na účtech internetového obchodu. Poté přestáváš být držitelem elektronických peněz, které byly uloženy na příslušném A-bonu.

5.6. A-bon můžeš použít pouze jednou za plnou nominální hodnotu A-bonu. Nelze použít již použitý poukaz, ani nelze vystavit tentýž poukaz dvakrát.

5.7. Pro stejný platební proces („transakce“) můžeš použít několik poukázek A-bon.

5.8. Při platbě A-bon budeš vyzván/a k zadání PINu. Zadáním svého PINu neodvolatelně opravňuješ internetový obchod k vystavení žádosti o odečtení plné nominální hodnoty tvého A-bonu. Rovněž nás neodvolatelně opravňuješ ke zpracování srážky z tvého A-bonu ve výši plné nominální hodnoty a dáváš nám příkaz k provedení platby do internetového obchodu ve stejné výši. Po zadání PIN nelze platební příkaz zrušit.

5.9. Všechny platby, provedené pomocí A-bonu, jsou dány v (měnu nalezneš v podmínkách pro danou zemi). Pokud platíš za zboží a/nebo služby v jiné měně, částka k zaplacení bude převedena na HRK (Chorvatská kuna) v souladu s článkem 8.

5.10. Další prodej A-bonu bez našeho výslovného svolení je zakázán. Rovněž je zakázán jakýkoli převod A-bon (s kompenzací nebo bez ní), který je v rozporu s předpisy proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Zejména je zakázáno prodávat, přeprodávat, distribuovat nebo nakupovat A-bon na neautorizovaných internetových platformách. Tento zákaz se vztahuje zejména na sdílení nebo prodej souborů online pomocí programů pro sdílení souborů.

5.11. Dojde-li k fyzickému poškození tvého A-bonu, měl/a bys nás o tom neprodleně informovat, a to buď telefonicky (viz číslo na webu) nebo e-mailem ([email protected]). Pokud ti poškození brání v použití poukazu, nebo jej nelze opravit, doručíme ti nový A-bon. Pokud je hodnota na nově vydaném A-bonu vyšší než hodnota na poškozeném A-bonu, budeš povinni doplatit rozdíl.

6. Proplacení

6.1. Kdykoli můžeš požádat o proplacení tvého A-bonu v plné nominální hodnotě. Chceš-li tak učinit, musíš nám poslat e-mail na adresu [email protected] s žádostí o proplacení nebo zavolat na číslo zákaznické linky, uvedené na našich webových stránkách. Před proplacením nám musíš poskytnout sériové číslo svého A-bonu, své jméno a příjmení a kontaktní telefonní číslo, kopii platného průkazu totožnosti s fotografií (občanský průkaz nebo cestovní pas), kopii platného A-bonu a číslo svého bankovního účtu v Chorvatské republice nebo Evropské unii, na který chceš vyplatit finanční prostředky, spolu s IBAN a BIC. Abychom splnili naše zákonné povinnosti, můžeme si od vás před zpracováním zpětného proplacení vyžádat další informace. Proplacení bude provedeno neprodleně po obdržení požadovaných informací. Poplatek za odkup se účtuje pouze v těchto případech:

6.1.1. pokud smlouva stanoví dobu trvání smlouvy a vy zrušíš smlouvu před uplynutím této doby;

6.1.2. pokud požádáš o proplacení před ukončením smlouvy, s výjimkou případu uvedeného v bodě 6.1.1. tohoto odstavce, nebo

6.1.3. požádáte-li o proplacení po uplynutí jednoho roku ode dne ukončení smlouvy.

7. Ukončení 

7.1. Jsi oprávněn/a kdykoli přestat používat A-bon a požádat o proplacení zbývajících prostředků v souladu s článkem 6.

7.2. Pokud se rozhodneš přestat používat A-bon a požádáš o proplacení, vyplatíme ti neprodleně všechny nevyužité prostředky, ze kterých odečteme případné poplatky podle článku 6.

7.3. V případě podezření na podvod nebo zneužití A-bon, nebo z bezpečnostních důvodů, nebo je-li to nutné ze zákonných důvodů, jsme oprávněni tvůj A-bon okamžitě zablokovat. To platí například v případě podezření, že byl A-bon zakoupen prostřednictvím online sdílení nebo prodeje souborů a podobně, ať už za úplatu nebo zdarma. Pokud nás kontaktuješ a my zjistíme, že se na tvůj případ tyto okolnosti již nadále nevztahují, poskytneme ti náhradní A-bon. Pokud je hodnota nově vydaného A-bonu větší než zbývající hodnota na zablokovaném A-bonu, budeš požádán/a o doplacení rozdílu.

8. Měna 

8.1. A-bon je vydáván v (viz podmínky pro měnu v dané zemi).

8.2. A-bon může být používán v internetových obchodech v (viz podmínky pro danou zemi).

8.3. A-bon lze použít i v zahraničí pro přeshraniční a mezinárodní transakce v zahraničních internetových obchodech, které akceptují A-bon jako platební prostředek. V tomto případě bude cena produktů a služeb denominována v cizí měně místo v (měnu nalezneš v podmínkách pro danou zemi).

8.4. Všechny platby za produkty a služby v jakékoli jiné měně než (viz podmínky pro měnu v dané zemi) budou převedeny na (viz podmínky pro měnu v dané zemi) za prodejní kurz komerční banky platný v den transakce. Před zahájením platební transakce se na webových stránkách obchodníka zobrazí částka v cizí měně a příslušný směnný kurz. Před provedením platby v cizí měně budeš potřebovat souhlas s převodem měn v souladu s výše uvedenými podmínkami.

8.5. Za každou transakci zahrnující převod měny (kdy je měna poukázky odlišná od měny platby v internetovém obchodě) je účtován dodatečný poplatek za převod měny v souladu s článkem 3. Pokud komerční banka účtuje poplatky za převod měny, budou vypočítány a účtovány odděleně od našich poplatků a účtovány z tvého A-bonu.

9. Náležitá péče, bezpečnost a ochrana PIN 

9.1. Je tvojí odpovědností ověřit, že tvůj A-bon obsahuje PIN a sériové číslo. Jakmile obdržíš A-bon, jsi povinni podniknout všechny přiměřené kroky k ochraně specifických bezpečnostních prvků A-bon. Pokud nemůžeš přečíst PIN a/nebo sériové číslo svého A-bonu nebo se domníváš, že je jakýmkoliv způsobem nesprávné, musíš nás neprodleně informovat buď telefonicky na čísle (viz číslo na webu) nebo e-mailem ([email protected]) a uvést sériové číslo A-bonu a tvé kontaktní údaje. Pokud se tvé nároky ukážou jako opodstatněné, doručíme ti nový A-bon.

9.2. PIN ke svému A-bonu musíš udržovat v bezpečí a chránit před neoprávněným přístupem třetích stran. Nikdo, ani my, nemáme právo ptát se na tvůj PIN, s výjimkou plateb v internetových obchodech.

9.3. Se všemi transakcemi provedenými pomocí tvého A-bonu nebo PINu bude zacházeno tak, jako bys je provedl/a vy.

9.4. Pokud se domníváš, že některá z tvých transakcí byla provedena nesprávně, nebo v případě ztráty, zneužití nebo neoprávněného použití A-bonu, musíš nám to neprodleně oznámit, v každém případě však do 13 měsíců ode dne transakce.

9.5. Pokud byl tvůj A-bon odcizen, musíš nás neprodleně informovat telefonicky (viz číslo na webových stránkách) nebo e-mailem ([email protected]), abychom zbývající částku na tvém A-bonu zablokovali. Abychom mohli A-bon zablokovat, potřebujeme jeho sériové číslo. Poté, co nás upozorníš, tvůj A-bon neprodleně zablokujeme a poskytneme ti náhradu ve výši, která bude po zablokování zbývat. Pokud je hodnota nově vydaného A-bonu větší než zbývající hodnota na zablokovaném A-bonu, budeš požádán/a o doplacení rozdílu.

9.6. Než ti budeme moci doručit nový A-bon, musíš nám předložit doklad o koupi k danému odcizenému A-bonu. V případě, že byl A-bon odcizen, můžeme vás požádat, abys nám poskytl/a číslo policejního záznamu.

9.7. Neneseš odpovědnost za platební transakce, vzniklé v důsledku použití ztraceného nebo odcizeného A-bonu nebo v důsledku jiného zneužití, které byly provedeny poté, co jsi nám to oznámili. Výše uvedené neplatí v případě podvodného jednání z tvojí strany.

9.8. Pokud svůj A-bon ztratíš nebo je odcizen a nenahlásíš to nebo jej jakýmkoli způsobem znečitelníš, neneseme za něj odpovědnost a nenahradíme jej. Upozorňujeme, že v takovém případě můžeš ztratit celou částku uloženou na A-bonu.

10. Námitky a stížnosti

10.1. Pokud jsi jakýmkoli způsobem nespokojen/a s A-bon nebo službami, které poskytujeme, dej nám, prosím, vědět e-mailem na adresu [email protected], abychom mohli prošetřit okolnosti, na které odkazuješ ve své stížnosti.

10.2. Případné reklamace budou vyřízeny nejpozději do deseti (10) dnů od jejich obdržení a odpověď na ně ti bude zaslána na emailovou adresu, ze které byla reklamace odeslána.

10.3. Pokud ti nebudeme moci poskytnout odpověď ve lhůtě uvedené výše v odstavci 10.2 tohoto článku z důvodů, které nemůžeme ovlivnit, poskytneme ti v této lhůtě naši průběžnou odpověď, ve které uvedeme důvody prodlení s odpovědí na stížnost a lhůtu, do které obdržíš konečnou odpověď, která nebude delší než třicet pět (35) dnů od data přijetí stížnosti. V závěrečné odpovědi na stížnost ti dáme také možnost podat stížnost CNB.

10.4. Pokud se domníváš, nebo pokud se jakákoli jiná osoba s právním zájmem, včetně spotřebitelských sdružení, domnívá, že jsme porušili naše povinnosti podle hlavy II a/nebo III zákona o platebním styku nebo zákona o elektronických penězích, nebo že jsme jednali v rozporu s nařízením (EU) 2015/751 a/nebo čl. 5 odst. 2, 3 a 4 zákona o provádění předpisů EU upravujících platební systémy, můžeš podat stížnost u CNB jakožto příslušného orgánu.

10.5. Kromě podání stížnosti u CNB můžeš také podat návrh na alternativní řešení spotřebitelských sporů. Návrh můžeš podat Mediačnímu centru Chorvatské hospodářské komory, Záhřeb, Rooseveltov trg 2 (www.hgk.hr/centar-za-mirenje). Máme povinnost účastnit se takto zahájených postupů alternativního řešení sporů.

11. Spory s obchody

11.1. Pokud nejsi spokojen/a s nákupem, který jsi provedl/a pomocí A-bon, měl/a bys vyřešit jakékoli problémy přímo s internetovým obchodem. Nejsme zodpovědní za kvalitu, bezpečnost, zákonnost, právní a věcné vady nebo jakékoli jiné okolnosti nebo majetek, související se zbožím nebo službami, které si zakoupíš pomocí A-bon.

11.2. Jakmile použiješ svůj A-bon k nákupu a zadáš svůj PIN, nemůžeme již transakci zastavit.

12. Odpovědnost

12.1. Pokud ti vznikne škoda v důsledku našeho úmyslného jednání nebo hrubé nedbalosti, odpovídáme za škodu a tvoji ztrátu až do výše zbývající částky na tvém A-bonu; za jiné ztráty nebo škody (například ztrátu cti, pověsti, nemajetkovou újmu atd.) neodpovídáme ani za ně nepřebíráme odpovědnost.

12.2. V případě, že platba byla provedena omylem naší chybou, bez prodlení, dle vlastního uvážení, ti buď (i) vystavíme nový PIN, nebo (ii) zaplatíme na tvůj bankovní účet v Chorvatské republice nebo v Evropské unii celou částku platby včetně všech poplatků, odečtených z tvého A-bonu. Přitom jsme oprávněni vás požádat o doklad o zakoupení A-bonu a také o ID a informace o účtu (pokud jsou vyžadovány). Výše uvedené se nevztahuje na následující případy, kdy budeš odpovědní za všechny ztráty na A-bonu, pokud:

12.2.1. jsi jednal/a podvodně nebo jsi ohrozil/a bezpečnost svého A-bon úmyslně nebo z hrubé nedbalosti; nebo

12.2.2. jsi nepodal/a námitku a neoznámil/a jsi nám chybně provedenou transakci do 13 měsíců od data transakce.

12.3. V případě chybné nebo defektní platby podnikneme přiměřené kroky, abychom ti pomohli při sledování a vymáhání finančních prostředků.

12.4. Neneseme odpovědnost za narušení nebo zhoršení kvality našich služeb nebo za narušení nebo zhoršení kvality zprostředkovatelských služeb, na kterých jsou naše služby podle těchto podmínek založeny, pokud je takové narušení nebo zhoršení kvality způsobeno mimořádnými a nepředvídatelnými okolnostmi, které jsou mimo naši přiměřenou kontrolu nebo kontrolu zprostředkovatele, kterého se týkají.

12.5. Neodpovídáme za žádné nepřímé nebo následné ztráty, mimo jiné včetně ušlého zisku nebo nemajetkové újmy. Neodpovídáme za žádné ztráty, vyplývající z dodržování zákonných povinností a regulačních požadavků.

12.6. Nic v těchto podmínkách nevylučuje naši odpovědnost za škodu způsobenou smrtí, tělesným zraněním nebo újmou, ani za jakoukoli jinou právní odpovědnost, kterou nelze vyloučit nebo změnit dohodou stran.

12.7. Neneseme odpovědnost za registraci nebo platbu jakýchkoli daní nebo jiných poplatků, vyplývajících z tvého používání A-bon nebo služeb, uvedených v těchto podmínkách.

12.8. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za to, že internetový obchod odmítne přijmout platbu od společnosti A-bon, ani za jakékoliv pochybení ze strany internetového obchodu.

12.9. Neneseme odpovědnost za škody způsobené vyšší mocí nebo jinými nepředvídatelnými okolnostmi mimo naši přiměřenou kontrolu.

12.10. I když se snažíme zajistit trvalou dostupnost a udržitelnost našeho systému, nezaručujeme trvalou dostupnost systému A-bon, zejména dostupnost systémů distribučních center nebo internetového obchodu.

12.11. V souladu s § 33 odst. 1 bod 2 zákona o platebním styku (OG 66/18) nejsme povinni prokázat, že bylo provedeno ověření platební transakce, že platební transakce byla řádně zadána a zaznamenána a že provedení platební transakce nebylo ovlivněno technickou poruchou nebo jinou závadou naší služby. Nejsme rovněž odpovědní za provedení neautorizovaných platebních transakcí a úhradu hodnoty neautorizovaných platebních transakcí, ani za případné poplatky účtované v souvislosti s provedením neautorizovaných platebních transakcí. Ustanovení § 42 až 45 a § 46 (1), (2) (1), (2) a (3) a (4), pokud se týkají podvodu, a odst. (5) zákona o platebním styku se na náš smluvní vztah nevztahují.

13. Ochrana osobních údajů 

13.1. Tímto výslovně souhlasíš s tím, abychom měli přístup, zpracovávali a uchovávali všechny informace, které jsi nám poskytl/a za účelem poskytování našich služeb podle těchto podmínek. Výše uvedené nemá vliv na naše práva a povinnosti, vyplývající z předpisů o ochraně osobních údajů.

13.2. Tento souhlas můžeš kdykoli odvolat zrušením svého A-bonu. Pokud svůj souhlas tímto způsobem odvoláš, přestaneme tvé údaje pro tento účel používat, ale můžeme je nadále zpracovávat pro jiné účely, pro které máme jiné právní důvody, například když jsme ze zákona povinni vést záznamy o transakcích.

13.3. Informace o právních základech, postupech a účelu zpracování osobních údajů, jakož i veškeré další informace v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) nalezneš na našich webových stránkách.

13.4. Aby webové stránky mohly fungovat správně a byly aktualizovány, s cílem zlepšit tvé prohlížení, musí být ve tvém počítači uloženo určité minimální množství informací (cookies). Používáním webových stránek souhlasíš s používáním souborů cookies. Zablokováním cookies můžeš web stále procházet, ale některé jeho funkce nebudou funkční.

14. Převod smluvního vztahu 

14.1. Práva a povinnosti z těchto podmínek jsme oprávněni kdykoli převést na jinou společnost, a to tak, že vás o tom informujeme alespoň 1 (jeden) měsíc předem.

14.2. Tím nejsou dotčena tvé práva. V takovém případě budeš mít 1 (jeden) měsíc, během kterého můžeš uplatnit reklamaci a smlouvu s okamžitou platností zrušit. Další informace viz článek 7 (ukončení). V takovém případě ti za odkup nebudeme účtovat poplatek.

14.3. Nejsi oprávněni převádět práva a povinnosti z těchto podmínek na třetí strany.

15. Rozhodné právo

Tyto podmínky se řídí chorvatským právem s výhradní jurisdikcí chorvatských soudů.

16. Úřední jazyk komunikace

Oficiálním jazykem komunikace mezi emitentem a uživatelem bude (viz podmínky pro jazyk v dané zemi), i když je možné komunikovat v jiných jazycích, pokud se na tom obě strany dohodnou.

17. Datum účinnosti

Tyto všeobecné smluvní podmínky vstoupí v platnost dne (data nalezneš v podmínkách pro danou zemi).

Aircash d.o.o.