Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website Skip to main content
 

Informácie o spracúvaní osobných údajov

ÚVOD

Vaše údaje zhromažďujeme a spracúvame v súlade s ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len: „Všeobecné nariadenie o ochrane údajov“), ako aj v súlade so zákonom o vykonávaní všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Tento dokument poskytuje informácie v súlade s článkami 13 a 14 všeobecného nariadenia o ochrane údajov, t. j. informácie o tom, ako spracúvame vaše osobné údaje, ako si môžete uplatňovať svoje práva týkajúce sa spracovania osobných údajov, ako aj ďalšie dôležité informácie v súlade s platnými predpismi, ktoré upravujú oblasť ochrany údajov. Tieto informácie o spracúvaní osobných údajov sa vzťahujú na každého používateľa, ktorý požiadal o službu alebo prijal službu od spoločnosti Aircash, ako aj všetkým ostatným osobám, ktoré sa zúčastňujú na určitých priamych alebo nepriamych obchodných vzťahoch so spoločnosťou Aircash alebo sú či budú akýmkoľvek spôsobom prepojené so spoločnosťou Aircash. Zásady ochrany osobných údajov sa uplatňujú rovnako na všetkých používateľov služieb Aircash kdekoľvek na svete vrátane všetkých používateľov aplikácie Aircash a iných služieb poskytovaných spoločnosťou Aircash.

Vaša bezpečnosť je dôležitá pre našu bezpečnosť, a preto sa snažíme spracúvať vaše osobné údaje čo najzákonnejšie, najspravodlivejšie a najtransparentnejšie, pričom zároveň chránime vaše osobné údaje pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním, uplatňujúc špičkové technické, bezpečnostné a organizačné ochranné opatrenia.

  1. PREVÁDZKOVATEĽ ÚDAJOV

Aircash d.o.o., IČO: 99833713101, so sídlom Ulica grada Vukovara 271, 10000 Záhreb, Chorvátska republika, e-mail: [email protected], tel.: (42180) 004-2419 (ďalej len: „Aircash“).

  1. ČO SÚ OSOBNÉ ÚDAJE A AKO ZHROMAŽĎUJEME A SPRACÚVAME OSOBNÉ ÚDAJE?

Osobné údaje sú akékoľvek údaje týkajúce sa osoby, ktorej totožnosť bola alebo môže byť stanovená. Identifikovateľná osoba je osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä prostredníctvom identifikátora (napr. meno, priezvisko, identifikačné číslo, IBAN, údaje o polohe, online identifikátor alebo jeden alebo viacero faktormi špecifickými pre totožnosť daného jednotlivca).

Pri nadväzovaní obchodného vzťahu s vami a/alebo poskytnutí vám finančnej služby a v iných prípadoch týkajúcich sa komerčných aktivít a služieb poskytovaných spoločnosťou Aircash zhromažďujeme tieto kategórie osobných údajov:

a) Po prvé, údaje priamo od vás pri akejkoľvek vašej komunikácii so spoločnosťou Aircash (ústne, písomne, prostredníctvom digitálnych komunikačných kanálov). Napríklad pri vytváraní obchodného vzťahu s vami a/alebo poskytovaní našich služieb a/alebo pri určovaní a overovaní vašej totožnosti a/alebo vykonávaní opatrení náležitej obozretnosti alebo právnych povinností spoločnosti Aircash (napr. podľa zákona o predchádzaní praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, zákona o elektronickom peňažníctve alebo zákona o platobných operáciách), zhromažďujeme vaše osobné údaje, ako sú základné identifikačné údaje: meno a priezvisko, dátum a krajina narodenia, osobné identifikačné číslo (PIN), adresa trvalého/dočasného pobytu, údaje o doklade totožnosti, občianstvo. Odmietnutie poskytnúť tieto informácie má za následok nemožnosť uzavrieť osobitnú dohodu so spoločnosťou Aircash alebo vytvoriť obchodný vzťah.

b) Pri používaní aplikácie Aircash, iných produktov, webstránok a sociálnych sietí. Spoločnosť Aircash zhromažďuje napríklad údaje, ako sú IP adresa a geografická poloha používateľov služieb. Spoločnosť Aircash vám ako používateľovi aplikácie Aircash umožňuje prístup k službe odtlačkov prstov a jej používanie, ak ste predtým uložili fyzické prvky, ktoré vytvárajú odtlačok prsta, do svojho zariadenia a dali ste súhlas spoločnosti Aircash, aby tieto prvky využívala na tento účel. Spoločnosť Aircash neuchováva tieto fyzické informácie vo svojom systéme ani ich ďalej nespracúva na akýkoľvek iný účel, než na jedno potvrdenie vašej totožnosti. Spoločnosť Aircash zároveň spracúva technické údaje systému, ktoré sú predpokladom vašej schopnosti využívať službu prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, ako napríklad používaný operačný systém, typ mobilného zariadenia a/alebo počítača, typ a verzia prehliadača, jazyk prehliadača a/alebo mobilného zariadenia a v prípade potreby môže spracúvať iné údaje tohto typu.

c) Kategória údajov, ktoré vyplývajú zo spracúvania akýchkoľvek údajov počas poskytovania služieb spoločnosti Aircash, ako sú napríklad údaje o transakciách.

d) Od tretích strán na základe právnej povinnosti alebo iného právneho základu, ako aj z verejne dostupných zdrojov v súlade s platnými nariadeniami.

  1. NA AKÉ ÚČELY SPRACÚVA AIRCASH VAŠE ÚDAJE A NA AKOM PRÁVNOM ZÁKLADE?

Vaše osobné údaje sa spracúvajú, keď je splnená jedna z nasledujúcich podmienok:

a) Spracúvanie údajov je potrebné na spĺňanie právnych záväzkov(napr. povinností stanovených zákonom o predchádzaní praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu), ako aj pri konaní v súlade s jednotlivými zákonmi prijatými príslušnými inštitúciami Chorvátskej republiky alebo inými orgánmi, ktorých nariadenia je spoločnosť Aircash povinná dodržiavať podľa zákona alebo iných predpisov. Spracúvanie takýchto osobných údajov je zákonnou povinnosťou a spoločnosť Aircash môže odmietnuť uzavrieť dohodu alebo poskytnúť službu na základe dohody alebo môže ukončiť existujúci obchodný vzťah v prípade, že dotknutá osoba nepredloží zákonom stanovené údaje.

b) Spracúvanie údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej je dotknutá osoba zmluvnou stranou, alebo na konanie na žiadosť dotknutej osoby pred uzavretím zmluvy. Poskytnutie osobných údajov na tento účel je povinné. Ak dotknutá osoba odmietne poskytnúť akékoľvek informácie potrebné na účely uzatvorenia a plnenia zmluvy, ktorej je zmluvnou stranou, spoločnosť Aircash nemusí byť schopná poskytovať určité služby, a preto môže odmietnuť uzavrieť zmluvný vzťah.

c) Spracúvanie údajov je potrebné na splnenie legitímneho záujmu spoločnosti Aircash alebo tretích strán. Legitímny záujem zahŕňa spracúvanie na účely, ako sú riadenie prevádzkových, reputačných a iných rizík spoločnosti Aircash, prijímanie opatrení na zabezpečenie ľudí a/alebo majetku, spracúvanie osobných údajov v rámci spoločnosti Aircash na interné administratívne účely a ochrana počítačových a elektronických komunikačných systémov. Pri spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby na základe oprávneného záujmu spoločnosť Aircash vždy prihliada na záujmy a základné práva a slobody dotknutej osoby, a najmä dbá na to, aby záujmy dotknutej osoby neboli silnejšie ako záujmy spoločnosti Aircash, na ktorých je spracúvanie osobných údajov založené.

d) Dotknutá osoba súhlasila so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré osobitné účely. Spoločnosť Aircash požiada o súhlas na účely, ako je poskytovanie informácií o ponukách spoločnosti Aircash, pričom v takom prípade môže spoločnosť Aircash poskytnúť dotknutej osobe ponuky a výhody súvisiace s novými alebo už dohodnutými produktmi a službami spoločnosti Aircash, a na účely priameho marketingu s cieľom vytvoriť obchodný vzťah s spoločnosťou Aircash, zúčastňovať sa na prieskume trhu, v dôsledku čoho môže spoločnosť Aircash dotknutú osobu vyzvať, aby vyjadrila svoj názor na produkty a služby spoločnosti Aircash v príležitostných prieskumoch, a na využívanie služby v oblasti odtlačkov prstov na prístup k mobilnej peňaženke Aircash.

Súhlas je dobrovoľný a dotknutá osoba môže kedykoľvek odvolať predtým udelený súhlas na účely marketingu, prieskumu trhu a identifikácie pomocou služby odtlačkov prstov na prístup k mobilnej peňaženke Aircash. V takom prípade sa osobné údaje týkajúce sa dotknutej osoby nebudú spracúvať na tento účel, čo nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov na základe súhlasu pred jeho odvolaním. Spoločnosť Aircash neodmietne uzavrieť ani nebude presadzovať dohodu, ak dotknutá osoba odmietne udeliť alebo odvolá súhlas. Všetky uvedené súhlasy je možné odvolať a v prípade akýchkoľvek otázok je vám oddelenie podpory zákazníkov spoločnosti Aircash plne k dispozícii.

  1. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE VRÁTANE PROFILOVANIA

V prípade automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania (napr. pri vytváraní modelu analýzy rizík prania špinavých peňazí a financovania terorizmu) vám článok 22 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov poskytuje právo na to, aby sa na vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní vašich osobných údajov vrátane profilovania, pokiaľ toto rozhodnutie nie je potrebné na uzavretie alebo plnenie dohody medzi vami a spoločnosťou Aircash, ktorú povoľuje chorvátske právo (napr. zákon o predchádzaní praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu) alebo právne predpisy členského štátu EÚ, ktorému spoločnosť Aircash podlieha ako prevádzkovateľ údajov a ktoré je založené na vašom súhlase.

V prípadoch, keď je automatizované spracúvanie osobných údajov potrebné na uzavretie alebo plnenie dohody a na základe výslovného súhlasu dotknutej osoby spoločnosť Aircash ako prevádzkovateľ vykonáva primerané opatrenia na ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutých osôb vrátane aspoň práva na ľudský zásah zo strany prevádzkovateľa, vyjadriť svoj názor a napadnúť rozhodnutie.

  1. OBDOBIE UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť Aircash uchováva osobné údaje tak dlho, ako je to potrebné na plnenie zmluvných a právnych záväzkov.

Spoločnosť Aircash uchováva osobné údaje tak dlho, ako je to uvedené v príslušnom nariadení, ktoré spoločnosť Aircash musí uplatňovať pri svojom podnikaní (napr. zákon o predchádzaní praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, zákon o elektronickom peňažníctve atď.), t. j. nie dlhšie, ako je to potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý sa údaje spracúvajú. Spoločnosť Aircash je ako finančná inštitúcia povinná uplatňovať zákon o predchádzaní praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, v ktorom sa stanovuje, že údaje, informácie a dokumentácia dotknutých osôb zhromaždené na účely vykonávania opatrení, činností a postupov na predchádzanie a odhaľovanie prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, sa uchovávajú najmenej 10 rokov po ukončení obchodného vzťahu, t. j. vzťahov alebo transakcií vymedzených príslušným zákonom o predchádzaní praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Výnimočne je možné údaje spracúvať aj dlhšie, ak je to potrebné na iné legitímne účely (napr. na potreby súdu a iných súdnych konaní atď.), pričom lehoty uchovávania údajov sa môžu predĺžiť.

V situáciách, keď nie je stanovené obdobie uchovávania pre konkrétne spracovanie údajov, spoločnosť Aircash ako prevádzkovateľ definuje obdobie uchovávania a údaje sa vždy uchovávajú tak dlho, ako je to potrebné na účely, na ktoré sa spracúvajú.

  1. KATEGÓRIE PRÍJEMCOV VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť Aircash môže poskytnúť informácie tretím stranám na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe plnenia dohody, ktorej je dotknutá osoba zmluvnou stranou, alebo na základe ustanovení zákonov a iných právnych predpisov.

Osobné údaje sa poskytujú určitým tretím stranám, ktorým je spoločnosť Aircash právne povinná poskytovať údaje, ako sú napríklad Chorvátska národná banka, ministerstvo financií (úrad na predchádzanie praniu špinavých peňazí), finančná správa a ďalšie inštitúcie v Chorvátskej republike a EÚ, ktorým je spoločnosť Aircash oprávnená alebo povinná poskytovať osobné údaje v súlade s platnými zákonmi a inými príslušnými právnymi predpismi, ktorými sa riadia finančné inštitúcie (napr. zákon o predchádzaní praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, zákon o elektronickom peňažníctve, zákon o platobnom systéme atď.). Spoločnosť Aircash zverejní osobné údaje dotknutých osôb a tretích strán, ak je to potrebné na vykonávanie transakcií s tými tretími stranami, s ktorými má dohodu o ochrane údajov, s cieľom poskytovať služby, ktoré spoločnosť Aircash poskytuje dotknutým osobám, uľahčovať budúce transakcie alebo dopĺňať údaje z verejne dostupných zdrojov.
Týka sa to napríklad poskytovateľov poštových služieb, IT služieb, poradenských a konzultačných služieb, predajných a marketingových služieb a právnických firiem.

Majte na pamäti, že všetky osoby, ktoré majú prístup k osobným údajom v dôsledku svojej práce v spoločnosti Aircash pre ňu, sú rovnako povinné uchovávať tieto údaje v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov, ako aj inými uplatniteľnými a záväznými zákonmi a inými právnymi predpismi a nariadeniami prijatými na základe týchto právnych predpisov.

Okrem toho spoločnosť Aircash môže preniesť údaje z Európskeho hospodárskeho priestoru len v rozsahu potrebnom na vykonanie príkazov dotknutej osoby (napríklad platobných služieb) alebo v rozsahu požadovanom zákonom alebo iným právne záväzným základom pre spoločnosť Aircash.

Osobné údaje sa môžu preniesť do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie na základe rozhodnutia Európskej komisie, že tretia krajina, oblasť práce alebo jeden alebo viacero konkrétnych sektorov v rámci danej tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie zabezpečujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov.

  1. PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

Každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje spracúva spoločnosť Aircash ako prevádzkovateľ, má tieto práva:

a) Právo na prístup k údajom(v súlade s ustanoveniami článku 15 všeobecného nariadenia o ochrane údajov) – umožňuje dotknutej osobe zistiť, či sa jej osobné údaje spracúvajú, t. j. dotknutá osoba má právo dostať od spoločnosti Aircash potvrdenie o tom, či sa jej údaje spracúvajú, účel spracúvania, kategórie osobných údajov, príjemcovia alebo kategórie príjemcov, zamýšľané obdobie, počas ktorého sa údaje budú uchovávať, atď.

b) Právo na opravu údajov (v súlade s ustanoveniami článku 16 všeobecného nariadenia o ochrane údajov) – umožňuje dotknutej osobe požiadať o opravu nepresných alebo neúplných osobných údajov, ktoré sa jej týkajú.

c) Právo na vymazanie („právo na zabudnutie“, v súlade s ustanoveniami článku 17 všeobecného nariadenia o ochrane údajov) – umožňuje dotknutej osobe požiadať o vymazanie osobných údajov, pričom spoločnosť Aircash nemusí vymazať osobné údaje dotknutej osoby, ak je spracovanie nevyhnutné (napr. súlad s predpísanou povinnosťou uchovávať údaje alebo v prípade preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov).

d) Právo obmedziť spracovanie (v súlade s ustanoveniami článku 18 všeobecného nariadenia o ochrane údajov) – umožňuje dotknutej osobe požiadať o obmedzenie spracúvania osobných údajov, napríklad v prípade, že dotknutá osoba spochybňuje správnosť osobných údajov alebo považuje spracúvanie za nezákonné.

e) Právo na prenosnosť údajov (v súlade s ustanoveniami článku 20 všeobecného nariadenia o ochrane údajov) – umožňuje dotknutej osobe preniesť údaje inému prevádzkovateľovi. Treba poznamenať, že právo na prenosnosť sa vzťahuje len na osobné údaje dotknutých osôb, ktoré osobne poskytli spoločnosti Aircash, a ak je to technicky možné.

f) Právo namietať (v súlade s ustanoveniami článku 21 všeobecného nariadenia o ochrane údajov) – umožňuje dotknutej osobe namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ak sa spracúvanie vykonáva vo verejnom záujme alebo je nevyhnutné na účely oprávneného záujmu spoločnosti Aircash (vrátane profilovania) alebo ak sa údaje dotknutej osoby spracúvajú na účely priameho marketingu. Spoločnosť Aircash sa zdrží ďalšieho spracúvania osobných údajov dotknutých osôb, pokiaľ nepreukáže, že existujú závažné legitímne dôvody na spracúvanie (dôvody, ktorých význam presahuje záujmy, práva a slobody dotknutých osôb), alebo ak je spracúvanie nevyhnutné na účely preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov.

g) Právo podať sťažnosť dozornému orgánu (v súlade s ustanoveniami článku 77 všeobecného nariadenia o ochrane údajov) – umožňuje dotknutej osobe kontaktovať Agentúru pre ochranu osobných údajov, Selska cesta 136, 10000 Záhreb, Chorvátsko.

  1. UPLATŇOVANIE PRÁV DOTKNUTÝCH OSÔB

Na uplatňovanie svojich práv v súvislosti s ochranou osobných údajov majú dotknuté osoby k dispozícii zamestnancov spoločnosti Aircash z oddelenia zákazníckej podpory a zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov, ktorú možno písomne kontaktovať na tejto adrese: Ulica grada Vukovara 271, 10 000 Záhreb, Chorvátska republika alebo e-mail: [email protected].

Spoločnosť Aircash vás bude o každom prijatom opatrení informovať bez zbytočného odkladu a najneskôr do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Výnimočne sa táto lehota môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace vzhľadom na zložitosť a počet žiadostí, o čom je spoločnosť Aircash povinná vás informovať.

  1. ZMENY ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pravidelne aktualizujeme zásady ochrany osobných údajov, aby boli presné a aktuálne, a vyhradzujeme si právo na zmenu ich obsahu, ak to považujeme za potrebné. O akýchkoľvek zmenách budete včas informovaní prostredníctvom našej webstránky (www.aircash.eu) v súlade so zásadou transparentnosti.