Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website Skip to main content
 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

WPROWADZENIE

Zbieramy i przetwarzamy Państwa dane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych”), a także zgodnie z Ustawą o wdrożeniu Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

Niniejszy dokument zawiera informacje zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. informacje o sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych, sposobie korzystania ze swoich praw w zakresie przetwarzania danych osobowych, a także inne ważne informacje zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych. Niniejsza Informacja o przetwarzaniu danych osobowych ma zastosowanie do każdego użytkownika, który zamówił lub otrzymał usługę od Aircash, a także do wszystkich innych osób fizycznych, które są uczestnikami określonych bezpośrednich lub pośrednich relacji biznesowych z Aircash lub są w jakikolwiek sposób powiązane lub będą powiązane z Aircash. Polityka Prywatności ma zastosowanie w równym stopniu do wszystkich użytkowników usług Aircash na całym świecie, w tym wszystkich użytkowników aplikacji Aircash i innych usług świadczonych przez Aircash.

Bezpieczeństwo użytkownika ma dla nas znaczenie, dlatego staramy się przetwarzać dane osobowe w sposób jak najbardziej zgodny z prawem, rzetelny i przejrzysty, jednocześnie chroniąc prywatność danych osobowych przed nieuprawnionym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem, stosując zaawansowane techniczne, bezpieczeństwa i organizacyjne środki ochrony.

1. ADMINISTRATOR DANYCH

Aircash d.o.o., PIN: 99833713101, z siedzibą przy Ulica grada Vukovara 271, 10000 Zagreb, Republika Chorwacji, e-mail: [email protected], tel.: +385 1 4573537 i +385 1 4573538 (zwany dalej: „Aircash”).

2. CZYM SĄ DANE OSOBOWE I W JAKI SPOSÓB ZBIERAMY I PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

Dane osobowe to wszelkie dane odnoszące się do osoby fizycznej, której tożsamość została ustalona lub może zostać ustalona. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności za pomocą identyfikatora (np. imienia, nazwiska, numeru identyfikacyjnego, numeru IBAN, danych o lokalizacji, identyfikatora internetowego lub co najmniej jednego czynnika specyficznego dla tożsamości tej osoby).

W celu nawiązania relacji biznesowych z użytkownikiem i/lub świadczenia usług finansowych, a także w innych przypadkach związanych z działalnością i usługami świadczonymi przez Aircash, gromadzimy następujące kategorie danych osobowych:

a) Po pierwsze, dane uzyskane bezpośrednio od użytkownika w ramach komunikacji z Aircash (ustnie, pisemnie, za pośrednictwem cyfrowych kanałów komunikacji). Na przykład podczas nawiązywania relacji biznesowych z użytkownikiem i/lub świadczenia naszych usług i/lub ustalania i weryfikacji tożsamości użytkownika i/lub wdrażania środków należytej staranności lub obowiązków prawnych Aircash (np. na mocy ustawy o zapobieganiu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ustawy o pieniądzu elektronicznym lub ustawy o operacjach płatniczych), gromadzimy dane osobowe użytkownika, takie jak podstawowe dane identyfikacyjne: imię i nazwisko, data i kraj urodzenia, osobisty numer identyfikacyjny (PIN), adres stałego / tymczasowego zamieszkania, dane w dokumencie tożsamości, obywatelstwo. Odmowa podania tych informacji skutkuje niemożnością zawarcia konkretnej umowy z Aircash lub nawiązania relacji biznesowych.

b) Podczas korzystania z aplikacji Aircash, innych produktów, stron internetowych i sieci społecznościowych. Na przykład, Aircash zbiera dane takie jak adres IP i geolokacja użytkowników usługi. Aircash umożliwia użytkownikowi aplikacji Aircash dostęp do usługi identyfikacji za pomocą odcisków palców i korzystanie z niej, jeśli użytkownik wcześniej zapisał na swoim urządzeniu cechy fizyczne składające się na odcisk palca i wyraził zgodę na korzystanie przez Aircash z tych cech w tym celu. Aircash nie przechowuje tych fizycznych informacji w swoim systemie ani nie przetwarza ich w żadnym innym celu niż jednorazowe potwierdzenie tożsamości użytkownika. Jednocześnie Aircash przetwarza dane techniczne systemu, które są warunkiem korzystania z usługi za pośrednictwem środków komunikacji zdalnej, takie jak system operacyjny, z którego korzysta użytkownik, rodzaj urządzenia mobilnego i/lub komputera, typ i wersja przeglądarki, język przeglądarki i/lub urządzenia mobilnego oraz, w razie potrzeby, może przetwarzać inne dane tego rodzaju.

c) Kategoria danych wynikających z przetwarzania wszelkich danych podczas świadczenia usług Aircash, takich jak dane dotyczące transakcji.

d) Od osób trzecich na podstawie obowiązku prawnego lub na innej podstawie prawnej, a także z publicznie dostępnych źródeł, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. DO JAKICH CELÓW AIRCASH PRZETWARZA DANE UŻYTKOWNIKA I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ?

Dane osobowe użytkownika są przetwarzane, gdy spełniony jest jeden z poniższych warunków:

a) Przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych (np. obowiązków określonych w ustawie o zapobieganiu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu), a także do działania zgodnie z poszczególnymi aktami przyjętymi przez odpowiednie instytucje Republiki Chorwacji lub inne organy, których decyzje Aircash jest zobowiązany wypełniać na mocy prawa lub innych przepisów. Przetwarzanie takich danych osobowych jest obowiązkiem prawnym i Aircash może odmówić zawarcia umowy lub świadczenia usługi na podstawie umowy, lub może zakończyć istniejącą relację biznesową w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą nie przekaże wymaganych prawem danych.

b) Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do działania na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy. Podanie danych osobowych w tym celu jest obowiązkowe. Jeśli osoba, której dane dotyczą odmówi podania jakichkolwiek informacji niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, Aircash może nie być w stanie świadczyć określonych usług i w związku z tym może odmówić nawiązania stosunku umownego.

c) Przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji uzasadnionych interesów Aircash lub osób trzecich. Uzasadniony interes obejmuje przetwarzanie do celów takich jak zarządzanie ryzykiem operacyjnym, reputacyjnym i innymi ryzykami Aircash, podejmowanie środków w celu zabezpieczenia osób i/lub mienia, przetwarzanie danych osobowych w ramach Aircash do wewnętrznych celów administracyjnych oraz ochrony systemów komputerowych i komunikacji elektronicznej. Przetwarzając dane osobowe osoby, której dane dotyczą, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, Aircash zawsze bierze pod uwagę interesy oraz podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, a w szczególności bierze pod uwagę, że jej interesy nie są nadrzędne wobec interesów Aircash, na których opiera się przetwarzanie danych osobowych.

d) Osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie szczególnych celów. Aircash będzie ubiegać się o zgodę na przetwarzanie w celach takich jak dostarczanie informacji o ofertach Aircash, w którym to przypadku Aircash może dostarczać osobie, której dane dotyczą oferty i korzyści związane z nowymi lub już uzgodnionymi produktami i usługami Aircash oraz w celach marketingu bezpośredniego w celu rozwijania relacji biznesowych z Aircash, udziału w badaniach rynkowych, w wyniku których Aircash może zaprosić osobę, której dane dotyczą do wyrażenia opinii na temat Aircash, produktów i usług Aircash w okazjonalnych ankietach oraz korzystania z usługi identyfikacji za pomocą odcisków palca w celu uzyskania dostępu do portfela mobilnego Aircash.

Zgoda jest dobrowolna, a osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie wycofać uprzednio udzieloną zgodę w celach marketingowych, badań rynkowych i identyfikacji za pomocą usługi odcisku palca w celu uzyskania dostępu do portfela mobilnego Aircash. W takim przypadku dane osobowe dotyczące osoby, której zgoda dotyczy, nie będą przetwarzane w tym celu, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Aircash nie odmówi zawarcia lub wykonania umowy, jeśli osoba, której dane dotyczą odmówi lub wycofa taką zgodę. Wszystkie powyższe zgody mogą zostać odwołane, a w przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta Aircash.

4. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE

W przypadku zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania (np. podczas opracowywania modelu analizy ryzyka prania pieniędzy i przeciwdziałania terroryzmowi), art. 22 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych daje Państwu prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu, chyba że decyzja ta jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a Aircash, dozwolonej na mocy prawa chorwackiego (np. Ustawy w sprawie zapobiegania praniu pieniędzy i przeciwdziałania terroryzmowi) lub przepisów kraju członkowskiego UE, którym Aircash podlega jako administrator danych osobowych, i która oparta jest na Państwa zgodzie.

W przypadkach, w których zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy i opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą, Aircash, jako administrator, wdraża odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności oraz prawnie uzasadnionych interesów osób, których dane dotyczą, w tym co najmniej prawa do uzyskania interwencji przez człowieka ze strony administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.

5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Aircash przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do wypełnienia zobowiązań umownych i prawnych.

Aircash przechowuje dane osobowe przez okres określony w odpowiednich przepisach, które Aircash jest zobowiązany przestrzegać w swojej działalności (np. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, Ustawa o pieniądzu elektronicznym, itp.), tj. nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu, w którym dane są przetwarzane. Aircash jako instytucja finansowa jest zobowiązana do stosowania ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, która stanowi, że dane, informacje i dokumentacja osób, których dane dotyczą, gromadzone w celu wdrożenia środków, działań i procedur służących zapobieganiu i wykrywaniu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, są przechowywane przez okres co najmniej 10 lat po ustaniu relacji biznesowych, tj. stosunków lub transakcji określonych w odpowiedniej Ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W wyjątkowych wypadkach możliwe jest, aby dane były przetwarzane dłużej, gdy jest to konieczne do innych prawnie uzasadnionych celów (np. dla potrzeb sądu i innych postępowań prawnych, itp.), z powodu których okres przechowywania może zostać przedłużony.

W sytuacjach, gdy nie określono okresu przechowywania dla danego przetwarzania danych, Aircash, jako administrator danych, określa okres przechowywania i dane przechowywane są tak długo jak to konieczne do celów, do których są przetwarzane.

6. KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH OSOBOWYCH

Aircash może przekazywać informacje stronom trzecim na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub na podstawie przepisów prawa.

Dane osobowe będą przekazywane określonym stronom trzecim, którym Aircash jest prawnie zobowiązany przekazywać takie dane, takich jak np. Chorwacki Bank Narodowy, Ministerstwo Finansów (Biuro ds. Zapobiegania Praniu Pieniędzy), Administracja Podatkowa i inne instytucje w Republice Chorwacji i UE, którym Aircash jest upoważniony lub zobowiązany przekazywać dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i innymi odpowiednimi przepisami regulującymi instytucje finansowe (np. Ustawa o zapobieganiu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, Ustawa o pieniądzu elektronicznym, Ustawa o systemie płatności itp.) Aircash ujawni dane osobowe osób, których dane dotyczą, oraz osób trzecich, jeśli będzie to konieczne do realizacji transakcji tym osobom trzecim, z którymi Aircash zawarł umowę o ochronie danych, w celu realizacji usług świadczonych przez Aircash na rzecz osób, których dane dotyczą, w celu umożliwienia przyszłych transakcji lub uzupełnienia danych z publicznie dostępnych źródeł.
Ma to zastosowanie, na przykład, do dostawców usług pocztowych, usług IT, usług doradczych i konsultingowych, usług sprzedażowych i marketingowych oraz kancelarii prawnych.

Wszystkie osoby, które ze względu na charakter swojej pracy z lub dla Aircash, mają dostęp do danych osobowych, są tak samo zobowiązani do traktowania tych danych zgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, jak również innymi obowiązującymi ustawami i przepisami wykonawczymi przyjętymi na podstawie tych ustaw.

Ponadto, Aircash może przekazywać dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień osób, których dane dotyczą (na przykład usług płatniczych) lub w zakresie wymaganym przez prawo lub inną prawnie wiążącą podstawę działania Aircash.

Dane osobowe mogą być przekazywane do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej na podstawie decyzji Komisji Europejskiej, że kraj trzeci, obszar działań lub jedna lub więcej branż w takim kraju trzecim lub organizacji międzynarodowej zapewnia właściwy poziom ochrony danych osobowych.

7. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Aircash jako administratora, przysługują następujące prawa:

a) Prawo dostępu do danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych) – pozwala osobie, której dane dotyczą, dowiedzieć się, czy jej dane osobowe są przetwarzane, tj. osoba, której dane dotyczą, ma prawo uzyskać od Aircash potwierdzenie, czy jej dane są przetwarzane, jaki jest cel przetwarzania, kategorie danych osobowych, odbiorcy lub kategorie odbiorców, planowany okres przechowywania danych, itp.

b) Prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych) – pozwala osobie, której dane dotyczą, żądać sprostowania niedokładnych lub niekompletnych danych osobowych jej dotyczących.

c) Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym” zgodnie z art. 17 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych) – pozwala osobie, której dane dotyczą, żądać usunięcia danych osobowych, przy czym Aircash nie może usunąć danych osobowych osoby, której dane dotyczą, jeżeli ich przetwarzanie jest niezbędne (np. do wywiązania się z obowiązku przechowywania danych lub w przypadku ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).

d) Prawo do ograniczenia przetwarzania (zgodnie z art. 18 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych) – pozwala osobie, której dane dotyczą, żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na przykład w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych lub uważa, że przetwarzanie jest niezgodne z prawem.

e) Prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych) – pozwala osobie, której dane dotyczą, przekazać dane innemu administratorowi. Należy zauważyć, że prawo do przenoszenia danych ma zastosowanie wyłącznie do danych osobowych osób, których dane zostały przekazane Aircash osobiście i gdy jest to technicznie wykonalne.

f) Prawo do sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych) – pozwala osobie, której dane dotyczą, na wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli przetwarzanie odbywa się w interesie publicznym lub jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Aircash (w tym profilowania) lub jeżeli dane osoby, której dane dotyczą, są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego. Aircash zaprzestanie dalszego przetwarzania danych osobowych osób, których dane dotyczą, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych przyczyn przetwarzania (podstaw, których ważność wykracza poza interesy, prawa i wolności osób, których dane dotyczą) lub jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, egzekucji lub obrony roszczeń.

g) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (zgodnie z art. 77 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych) – pozwala osobie, której dane dotyczą, na skontaktowanie się z Agencją Ochrony Danych Osobowych, Selska cesta 136, 10000 Zagrzeb, Chorwacja.

8. WYKONYWANIE PRAW OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

W celu skorzystania ze swoich praw w zakresie ochrony danych osobowych, osoby, których dane dotyczą mogą skontaktować się z pracownikami działu obsługi klienta Aircash oraz z inspektorem ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się pisemnie pod następującym adresem: Ulica grada Vukovara 271, 10 000 Zagreb, Republika Chorwacji lub na e-mail: [email protected].

Aircash niezwłocznie powiadomi wnioskodawcę o wszelkich podjętych działaniach, najpóźniej w ciągu jednego miesiąca od otrzymania wniosku. W wyjątkowych przypadkach okres ten może zostać przedłużony o dodatkowe dwa miesiące, jeśli jest to konieczne, uwzględniając złożoność i liczbę wniosków, o czym Aircash jest zobowiązany poinformować wnioskodawcę.

9. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności jest regularnie aktualizowana w celu zapewnienia jej dokładności i aktualności i zastrzegamy sobie prawo do zmiany jej treści, gdy uznamy to za konieczne. Zostaną Państwo niezwłocznie poinformowani o wszelkich zmianach za pośrednictwem naszej strony internetowej (www.aircash.eu) zgodnie z zasadą przejrzystości.